III 3hores Resistència Breda, Última resistencia del Campionat Accema 2018

El pro­per diu­menge  18 de Novem­bre es duran  a terme les últi­mes 3 hores de Resis­tèn­cia del Cam­pi­o­nat Accema a la loca­li­tat de Breda.

Orga­nitza: Club espor­tiu Accema i Terra del Fang

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte aques­tes reco­ma­na­ci­ons:  Les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran  el dijous a les 24h.  Es par­ti­ci­para amb un sol trans­pon­der per equip i per aixo cal tenir el suport a les dos motos. Si no teniu el suport de la fcm, cal feru saber quant feu la vos­tre preins­crip­ció. Cal porta els núme­ros de les pla­ques ben fets o mate­rial per fer-lo al moment. Si no es por­ten els núme­ros de les pla­ques per­fec­ta­ment clars i con­tras­tats no es podrà accedí a pista.

Les Cate­go­ries de la Resis­tèn­cia son: Màster-29, Màster-39, Veterà, Elit i Únic.

Els hora­ris son:  de 08:00 a 08:45h ins­crip­ci­ons, tot seguit entre­na­ments i la cursa.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

VIII Cursa Americana de Calonge,el dissabte 10 de Novembre (Última cursa del Campionat 2018 de Americanes)

Cartell Calonge 2018

Aquest Cap de set­mana tenim l’ultima Cursa Ame­ri­cana del Cam­pi­o­nat Accema 2018

El MC Les Gavar­res ja esta pre­pa­rant el ter­reny per poder dur a terme l’ultima cursa ame­ri­cana de aquest cam­pi­o­nat  per que poder gau­dir de una cursa espectacular.

Molt Molt Impor­tant, en la Cate­go­ria M-29, NO es pot par­ti­cipa amb una cilin­drada, INFERIOR, a 125cc. La Cate­go­ria de 50-deb, es sola­ment per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any i amb roda petita. La Cate­go­ria de Clàssiques-80, calen un mínim de 5 pilots per poder fer cate­go­ria podi a les curses.

Orga­nitza: Les Gavar­res i Accema

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Dis­sabte al mati de 07:45 a 8:45 hores ins­crip­ci­ons de nens i Clàs­si­ques i a partí de les 12.00 ins­crip­ci­ons cate­go­ries superior.

Les Cate­go­ries son: 50-deb (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any i amb roda petita) 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques, Clàssiques-evo, Classiques-80 i tot seguit les cate­go­ries de Master-29(aquesta cate­go­ria es a partí de 125cc), Master-39, Veterà i Elit.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Informació MX El Canadell

Infor­ma­ció del Moto­cròs del Cana­dell que es va aplaça per la pluja.

La data serà el 25 de Novem­bre amb les ins­crip­ci­ons de les cate­go­ries 50-deb, 50cc, 65cc i 85 de 08.00 a 08.45 hores i les cate­go­ries de Clàs­si­ques, Amics, Màster-29, Màster-39, Veterà i Elit seran de 11.00 a 12.00h.

 

 

Cursa Americana de Calonge Campionat Accema 2018 aquest dissabte 10 de Novembre

Cartell Calonge 2018Aquest Cap de set­mana tenim l’ultima Cursa Ame­ri­cana del Cam­pi­o­nat Accema 2018

El MC Les Gavar­res ja esta pre­pa­rant el ter­reny per poder dur a terme l’ultima cursa ame­ri­cana de aquest cam­pi­o­nat  per que poder gau­dir de una cursa espectacular.

Molt Molt Impor­tant, en la Cate­go­ria M-29, NO es pot par­ti­cipa amb una cilin­drada, INFERIOR, a 125cc. La Cate­go­ria de 50-deb, es sola­ment per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any i amb roda petita. La Cate­go­ria de Clàssiques-80, calen un mínim de 5 pilots per poder fer cate­go­ria podi a les curses.

Orga­nitza: Les Gavar­res i Accema

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Dis­sabte al mati de 07:45 a 8:45 hores ins­crip­ci­ons de nens i Clàs­si­ques i a partí de les 12.00 ins­crip­ci­ons cate­go­ries superior.

Les Cate­go­ries son: 50-deb (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any i amb roda petita) 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques, Clàssiques-evo, Classiques-80 i tot seguit les cate­go­ries de Master-29(aquesta cate­go­ria es a partí de 125cc), Master-39, Veterà i Elit.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

MX Sant Hilari “Els Cortals” Campionat Accema 2018, categoria Grans

Resultat d'imatges de fotos circuit els cortals

Aquest diu­menge 04 de Novem­bre es durà a terme el Moto­cròs de Grans del cam­pi­o­nat Accema 2018 a Sant Hilari Sacalm “Els Cortals”.

Molt Molt Impor­tant, en la Cate­go­ria M-29, NO es pot par­ti­cipa amb una cilin­drada, INFERIOR, a 125cc.

Orga­nitza: MC Sant Hilari i Accema

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Diu­menge al mati de 08:00 a 14:00 hores.

Les Cate­go­ries son: Amics(categoria no pun­tu­a­ble per el cam­pi­o­nat final Accema) Master-29(aquesta cate­go­ria es a partí de 125cc), Master-39, Veterà i Elit.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

3a Cursa Resistència 3h Seva-Laia Sanz Campionat Accema el dijous 01 de Novembre

La tercera edició de la “Cursa de Resistència 3h Seva-Laia Sanz” escalfa motors!

El pro­per dijous 01 de Novem­bre es durà a terme les 3 hores de Resis­tèn­cia de Seva (home­natge a la Laia), Cam­pi­o­nat Accema 2018

Orga­nitza: Club espor­tiu Amics de de la Moto de Vidre­res i Accema

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte aques­tes reco­ma­na­ci­ons:  Les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran a 65 equips o el dimarts a les 24h.  Es par­ti­ci­para amb un sol trans­pon­der per equip i per aixo cal tenir el suport a les dos motos. Si no teniu el suport de la fcm, cal feru saber quant feu la vos­tre preins­crip­ció. Cal porta els núme­ros de les pla­ques ben fets o mate­rial per fer-lo al moment. Si no es por­ten els núme­ros de les pla­ques per­fec­ta­ment clars i con­tras­tats no es podrà accedí a pista.

Les Cate­go­ries de la Resis­tèn­cia son: Màster-29, Màster-39, Veterà, Elit, Únic, Femi­nes i Local.

Els hora­ris son:  de 07:30 a 08:15h ins­crip­ci­ons, tot seguit entre­na­ments i la cursa.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!