Motocros Campionat Accema /Fcm 2018 categoria grans el Diumenge 4 de Març Els Cortals

El pro­per cap de set­mana El MC Sant Hilari enceta el cam­pi­o­nat de Moto­cròs Accema /Fcm 2018, de grans al cir­cuit Els cortals.

El Diu­menge 4 de Març donem sor­tida a la pri­mera cursa de Moto­cròs del Cam­pi­o­nat Accema/Fcm del 2017.

Orga­nitza: MC Sant Hilari

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Diu­menge  de 08:00 a 08.45h veri­fi­ca­ci­ons i a partí de les 09.00h Entrenaments.

Les Cate­go­ries son: Amics (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia Accema i de pri­mer any de com­pe­ti­ció), Màster-29, Màster-39, Veterà-A, Veterà-B i Elit.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina, o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

ANUL·LAT EL REPARTIMENT DE TROFEUS I DIPLOMES DEL CAMPIONAT ACCEMA 2017

Als res­pon­sa­bles d’Accema, ens sap molt greu haver de cancel·lar aquesta festa que era un refe­rent i una gran festa on podíem trobar-nos amb tots els com­panys com­pe­ti­dors de tot el cam­pi­o­nat i on podíem repas­sar les tra­ça­des, les pas­sa­des, entre d’altres his­tò­ries que ens agrada poder expli­car i com­par­tir tots ple­gats.  Però, la falta de pilots gua­nya­dors a assis­tir a aquesta festa, tant per el sopar com per el repar­ti­ment, ens veiem amb la neces­si­tat de pren­dre aquesta decisió.

El final, els tro­feus i diplo­mes, es repar­ti­ran en les dues pri­me­res cur­ses pre­vis­tes per el cam­pi­o­nat 2018, la de grans a Sant Hilari i la de nens, clàs­si­ques i pit-bike a Vidre­res i es podran anar a reco­llir, un cop aca­ba­des les inscripcions.

Inten­ta­rem esve­ri­nar quin ha estat el motiu que no hagim sapi­gut engrescar-vos prou a tots els gua­nya­dors d’aquest cam­pi­o­nat 2017 i inten­ta­rem fer més atrac­tiva la festa per el repar­ti­ment del 2018.

A nos­al­tres ens agra­da­ria que si teniu alguna sos­pita de per­què ha pogut pas­sar, ens envieu la vos­tra opi­nió al cor­reu de accema.cat@gmail.com.

Mol­tes grà­cies per tot i enda­vant amb el cam­pi­o­nat 2018 que cre­iem que és força atractiu.

Pri­mera cursa de grans, el pro­per diu­menge 4 de Març a Sant Hilari Sacalm i la pri­mera de nens i clàs­si­ques el següent diu­menge 11 de Març a Vidreres.

Molt de Gaaaaaaaaas

 

Nova data Sopar Nit Magica de la Moto 24 de Febrer del 2018

    

llis­tat gua­nya­dors campionat 2017

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

El 24 de Febrer entrega de Tro­feus i Diplo­mes i tot seguit Sopar del Cam­pi­o­nat Accema 2017 al Res­tau­rant Gri­ons de Sant Feliu de Buixalleu .

El pro­grama serà el següent:

Entrega de Tro­feus i Diplo­mes del Cam­pi­o­nat a partí de les 18h i tot seguit sopar.

El preu:  El menú serà de 26€ i el infantil 16€

Cal fer la reserva del sopar el mes aviat pos­si­ble. (pla­ces limitades)

Per fer la ins­crip­ció del sopar podeu fer servi el mateix sis­tema que les ins­crip­ci­ons de les curses.

El pago cal fer-lo a la compta La Caixa ES08 21000659560100893433 Saba­dell ES30 00815264320001054614

Menú adult:

Per com­partí a taula, coca de for­ner amb esca­li­vada i anxo­ves de l’Escala, cro­que­tes caso­la­nes, tri­an­gles de truita de pata­tes amb romesco, crui­xent amb cre­mós de for­matge i raïm, pata­tes xips, oli­ves far­ci­des, per­nil ibè­ric amb pa de coca del mos­sèn tor­rada i amb tomàquet.

Prin­ci­pal,  suprem de lluç bra­se­jat amb espàr­recs verds, patata al romaní i oli verge.                                                                                                                       Postres,  pastís

Menú infan­til:

Prin­ci­pal, macar­rons a la bolo­nyesa i esca­lopa amb pata­tes / gelat / refresc i aigua mineral

Espe­rem la vos­tre res­posta el mes aviat possible.

Grà­cies a tots vos­al­tres i feli­ci­tats per la vos­tre posi­ció aconseguida.

Aplaçament del sopar i repartiment de trofeus i diplomes Accema 2018

Degut a totes les acti­vi­tats que estan pre­vis­tes per aquest cap de set­mana i la poca assis­tèn­cia, ens veiem obli­gats a aplaça aquesta festa del repar­ti­ment de pre­mis, que cre­iem que no seria festa si no i poden ser la majo­ria de guar­do­nats, la pas­sem al  dis­sabte 24 de Febrer al mateix lloc i horari.

Per poder-la fer en con­di­ci­ons es neces­sari haver fer la reserve, abans del dia 19.

Dema­nem dis­cul­pes a tots per les molès­ties que haguem pogut causar-vos a tots.

Per­do­neu les molèsties.

 

Nova data Sopar Nit Magica de la Moto

    

llis­tat gua­nya­dors cam­pi­o­nat 2017

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

El 24 de Febrer entrega de Tro­feus i Diplo­mes i tot seguit Sopar del Cam­pi­o­nat Accema 2017 al Res­tau­rant Gri­ons de Sant Feliu de Buixalleu .

El pro­grama serà el següent:

Entrega de Tro­feus i Diplo­mes del Cam­pi­o­nat a partí de les 18h i tot seguit sopar.

El preu:  El menú serà de 26€ i el infan­til 16€

Cal fer la reserva del sopar el mes aviat pos­si­ble. (pla­ces limitades)

Per fer la ins­crip­ció del sopar podeu fer servi el mateix sis­tema que les ins­crip­ci­ons de les curses.

El pago cal fer-lo a la compta La Caixa ES08 21000659560100893433 Saba­dell ES30 00815264320001054614

Menú adult:

Per com­partí a taula, coca de for­ner amb esca­li­vada i anxo­ves de l’Escala, cro­que­tes caso­la­nes, tri­an­gles de truita de pata­tes amb romesco, crui­xent amb cre­mós de for­matge i raïm, pata­tes xips, oli­ves far­ci­des, per­nil ibè­ric amb pa de coca del mos­sèn tor­rada i amb tomàquet.

Prin­ci­pal,  suprem de lluç bra­se­jat amb espàr­recs verds, patata al romaní i oli verge.                                                                                                                       Postres,  pastís

Menú infan­til:

Prin­ci­pal, macar­rons a la bolo­nyesa i esca­lopa amb pata­tes / gelat / refresc i aigua mineral

Espe­rem la vos­tre res­posta el mes aviat possible.

Grà­cies a tots vos­al­tres i feli­ci­tats per la vos­tre posi­ció aconseguida.

Informació Accema 2018

Estem tre­ba­llant per que aquest 2018 sigui molt millor que l’anterior i aixi poder acon­se­guir mes qua­li­tat i quan­ti­tat de curses.

En aquests moments estem aca­bant de tan­car el calen­dari 2018 que podria esta com­post de 8 Cur­ses de Moto­cròs, 12 Cur­ses Ame­ri­ca­nes, 5 Cur­ses de Resis­tèn­cia  Tot aixo es amb el que estem tre­ba­llant, bus­cant nous cir­cuits i moto-clubs.

Refe­rent a les lli­cen­cies, hem llui­tat molt per acon­se­guir que ens man­tin­gues­sin el mateix preu del 2017 i no ha estat pos­si­ble. El que si em acon­se­guit es unes millors cober­tu­res i son aques­tes: aquesta lli­cen­cia cobreix a mes de les cur­ses i entre­na­ments, (sense tenir que abissa abans) entre­na­ments amb bici­cleta, run­ning i tot el que sig­ni­fica posar-se en forma per la prac­tica de aquest esport, 245€.  També em acon­se­guit una lli­cen­cia nomes per entre­na­ments de 160€, una de Trial de 160€ i una per els nens amb cilin­drada fins a 65cc de 160€.

Espe­rem que la pro­pera set­mana els podem pre­senta el calen­dari ja tancat.

També estem pre­pa­rant la festa del repar­ti­ment de tro­feus i diplo­mes del cam­pi­o­nat Accema 2017. Estem valo­rant de fer-lo el dis­sabte 3 de Febrer. Espe­rem poder infor­mar mes deta­lla­da­ment la pro­pera setmana.