MX Sant Hilari “Els Cortals” Campionat Accema 2018, categoria Grans

Resultat d'imatges de fotos circuit els cortals

Aquest diu­menge 04 de Novem­bre es durà a terme el Moto­cròs de Grans del cam­pi­o­nat Accema 2018 a Sant Hilari Sacalm “Els Cortals”.

Molt Molt Impor­tant, en la Cate­go­ria M-29, NO es pot par­ti­cipa amb una cilin­drada, INFERIOR, a 125cc.

Orga­nitza: MC Sant Hilari i Accema

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Diu­menge al mati de 08:00 a 14:00 hores.

Les Cate­go­ries son: Amics(categoria no pun­tu­a­ble per el cam­pi­o­nat final Accema) Master-29(aquesta cate­go­ria es a partí de 125cc), Master-39, Veterà i Elit.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

3a Cursa Resistència 3h Seva-Laia Sanz Campionat Accema el dijous 01 de Novembre

La tercera edició de la “Cursa de Resistència 3h Seva-Laia Sanz” escalfa motors!

El pro­per dijous 01 de Novem­bre es durà a terme les 3 hores de Resis­tèn­cia de Seva (home­natge a la Laia), Cam­pi­o­nat Accema 2018

Orga­nitza: Club espor­tiu Amics de de la Moto de Vidre­res i Accema

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte aques­tes reco­ma­na­ci­ons:  Les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran a 65 equips o el dimarts a les 24h.  Es par­ti­ci­para amb un sol trans­pon­der per equip i per aixo cal tenir el suport a les dos motos. Si no teniu el suport de la fcm, cal feru saber quant feu la vos­tre preins­crip­ció. Cal porta els núme­ros de les pla­ques ben fets o mate­rial per fer-lo al moment. Si no es por­ten els núme­ros de les pla­ques per­fec­ta­ment clars i con­tras­tats no es podrà accedí a pista.

Les Cate­go­ries de la Resis­tèn­cia son: Màster-29, Màster-39, Veterà, Elit, Únic, Femi­nes i Local.

Els hora­ris son:  de 07:30 a 08:15h ins­crip­ci­ons, tot seguit entre­na­ments i la cursa.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

 

I Motocròs El Canadell Campionat Accema 2018 el 27 i 28 d’Octubre

Motocros el canedellEl MC Man­resa dura a terme el Moto­cròs del cam­pi­o­nat Accema 2018 de Grans el dis­sabte per la tarde i el diu­menge cate­go­ria de nens i clàssiques.

Molt Molt Impor­tant, en la Cate­go­ria M-29, NO es pot par­ti­cipa amb una cilin­drada, INFERIOR, a 125cc.

Orga­nitza: MC Man­resa i Accema

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Dis­sabte per la tarde a partí de les 13.30h i el diu­menge al mati de 08:00 a 14:00 hores.

Les Cate­go­ries son: dis­sabte per la tarde, Amics(categoria no pun­tu­a­ble per el cam­pi­o­nat final Accema), M-29(aquesta cate­go­ria es a partí de 125cc), M-39, Veterà-A, Veterà-B i Elit. El diu­menge el matí les cate­go­ries de 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques i Clàssiques-evo.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!