XXVII Motocròs de Vidreres, Campionat Accema 2019 categoria grans el 24 de Març

Resultat d'imatges de fotos motocros de vidreres

El pro­per diu­menge 24 de Març es dura a terme el pri­mer Moto­cròs del Cam­pi­o­nat Accema 2019 al cir­cuit de MX de Vidreres.

El Club Espor­tiu Amics de la Moto de Vidre­res ja l’esta pre­pa­rant per que podeu gau­dir de un dia espec­ta­cu­lar i que els demés podem gau­dir de les vos­tres filigranes.

Molt Molt Impor­tant, Aquest any la Fcm no ha accep­tat cap acord amb Accema, per tan, les lli­cen­cies de la fcm no tenen cober­tura. Les lli­cen­cies per poder par­ti­cipa i pun­tua per el cam­pi­o­nat Accema, son la d’Accema anual 195€ o la de un  dia 15€ , previ pago de la quota d’Accema que es de 35€. Tan la lli­cen­cia Accema com la quota Accema es tenen que haver pagat el diven­dres abans de la cursa. El nu de compte es La Caixa ES08 21000659560100893433. A la pri­mera cursa, cal porta el com­pro­vant del pago de la quota. Els pilots amb la lli­cen­cia d’Accema NO tenen que pagar la quota de soci, aquesta es sola­ment per els pilots que NO son d’Accema.

Preus ins­crip­ci­ons: son de 45€ els pilots amb lli­cen­cia Accema i 60 els pilots que no tin­guin la lli­cen­cia Accema.

Orga­nitza: Amics de la Moto de Vidreres

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa, el mateix dia, tin­drà un incre­ment de 20€

Els hora­ris son:  Diu­menge de 07:45 a 8:45 hores ins­crip­ci­ons, i tot seguit entre­na­ments i carrares.

Les Cate­go­ries son:   MX-Sub18 ‚aquesta cate­gor­ria es amb moto de mes de 110cc i fins els 18 anys i amb lli­cen­cia Cata­lana, Homo­lo­gada i Inter ( la deno­mi­na­ció de aques­tes lli­cen­cies, nomes ser­veix per esta­blir cate­go­ries pel cam­pi­o­nat Accema),

MX-Pro ( pilots amb lli­cen­cia Cata­lana, Homo­lo­gada o Inter,( la deno­mi­na­ció de aques­tes lli­cen­cies, nomes ser­veix per esta­blir cate­go­ries pel cam­pi­o­nat Accema),

MX-Amateur,( pilots amb lli­cen­cia Accema,  Social  i Femines), (a deno­mi­na­ció de aques­tes lli­cen­cies, nomes ser­veix per esta­blir cate­go­ries pel cam­pi­o­nat Accema)

MX-3, MX-4MX-5.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Cursa Americana de Borrassa 1ª del Campionat Accema 2019

Poster Ame­ri­cana Bor­rassa 17.03.2019 (1)

El pro­per diu­menge 17 de Març es dura a terme la pri­mera Cursa Ame­ri­cana del Cam­pi­o­nat Accema 2019 a Bor­rassa al cir­cuit pre­pa­rat per aquesta cursa.

El MC La Penya ja esta pre­pa­rant el ter­reny per poder dur a terme aquesta cursa ame­ri­cana de aquest cam­pi­o­nat  per que poder gau­dir de una cursa espectacular.

Molt Molt Impor­tant, Aquest any la Fcm no ha accep­tat cap acord amb Accema, per tan, les lli­cen­cies de la fcm no tenen cober­tura. Les lli­cen­cies per poder par­ti­cipa i pun­tua per el cam­pi­o­nat Accema, son la d’Accema anual 195€ o la de un  dia 15€ , previ pago de la quota d’Accema que es de 35€. Tan la lli­cen­cia Accema com la quota Accema es tenen que haver pagat el diven­dres abans de la cursa. El nu de compte es La Caixa ES08 21000659560100893433. A la pri­mera cursa, cal porta el com­pro­vant del pago de la quota. Els pilots amb la lli­cen­cia d’Accema NO tenen que pagar la quota de soci, aquesta es sola­ment per els pilots que NO son d’Accema.

Preus ins­crip­ci­ons: Les cate­go­ries de 50 i 65 son de 35€ els pilots d’Accema i 50 per els pilots que no tin­guin la lli­cen­cia Accema. La resta de cate­go­ries es de 45€ els pilots amb lli­cen­cia Accema i 60 els pilots que no tin­guin la lli­cen­cia Accema.

Orga­nitza: La Penya Moto­rista Figue­res i Accema

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa, el mateix dia, tin­drà un incre­ment de 20€

Els hora­ris son:  Diu­menge al mati de 07:45 a 8:45 hores ins­crip­ci­ons de nens i Clàs­si­ques i a partí de les 12.00 ins­crip­ci­ons cate­go­ries superior.

Les Cate­go­ries son: 50-deb (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any, amb roda petita o que durant la tem­po­rada pas­sada no hagués fet cap pòdium.) 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques, Clàssiques-evo i tot seguit les cate­go­ries de MX-Sub18 (aquesta cate­go­ria es a partí de 125cc i fins els 18anys i que par­ti­ci­pin als cam­pi­o­nats de Cata­lu­nya, Espa­nya i Inter), MX-Pro ( pilots que par­ti­ci­pin als cam­pi­o­nats de Cata­lu­nya, Espa­nya o Inter, MX-Amateur,( pilots amb lli­cen­cia Accema, par­ti­ci­pants als cam­pi­o­nats soci­als i Femi­nes),  MX-3, MX-4MX-5.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

 

NOTA CAMPIONAT ACCEMA 2019

Deban la falta d’acord amb la Fcm, ens veiem amb la neces­si­tat de tan­car aquest tema i per tan, el Cam­pi­o­nat Accema 2019 es dis­pu­tara amb lli­cen­cia Accema.

Els pilots amb la lli­cen­cia de la Fcm, tin­dran que treure la lli­cen­cia anual o de un dia de Accema, per poder com­pe­tir en aquest campionat.

Us dema­nem dis­cul­pes per les molès­ties que aixo us haguí pogut oca­si­o­nar i us espe­rem al nos­tre campionat.

PD/ per qual­se­vol canvi poste­rior us infor­ma­rem ràpidament.

Llicencies Accema 2019

Aquest any el preu de la lli­cen­cia d’Accema es de 195€ . Cobreix totes les acti­vi­tats d’Accema, entre­na­ments a tots els cir­cuits de l’estat, i sor­ti­des de enduro i trial per la mun­ta­nya. La lli­cen­cia de un dia per com­pe­tir es de 30€.

Res­pecta a la quota de la FCM, estem espe­rant poder tan­car l’acord amb ells.De seguit que en tin­guem noti­cies us la pas­sa­rem. El pro­blema de com­pa­ti­bi­li­tat amb la FCM no te res a veure amb l’assegurança de la lli­cen­cia, es amb el rco de les com­pe­ti­ci­ons, espe­rem poder solu­ci­o­nar el tema el mes aviat possible.

Alguns con­sells per l’associat:

Cal porta sem­pre la lli­cen­cia física, per dur a terme tan­des d’entrenaments o competicions.

En cas d’accident, cal porta la lli­cen­cia, tru­car al tel de urgèn­cies per saber els cen­tres con­cer­tats mes prò­xims i tru­car els res­pon­sa­bles el mes aviat pos­si­ble. Mútua Gene­ral de Cata­lu­nya 24h 619818737 —  Accema 633650297 –  937235868.

Dar­rera de la lli­cen­cia podeu tro­bar el nom de la com­pa­nya on esteu coberts, el numero de Pòlissa i  telè­fons de contacta.

La pre­sen­ta­ció del comu­ni­cat d´accidents implica la PROHIBICIÓ de par­ti­ci­par en qual­se­vol com­pe­ti­ció o entre­na­ment fins a rebre l´ALTA MÈDICA ESPORTIVA.

COBERTURES I CENTRES CONCERTATS MGC 245170–06/P2022

Garan­ties assegurades

Des­pe­ses de cura­ció 18 mesos, sem­pre en cen­tres con­cer­tats .….….….….. ILIMITADA

Inva­li­desa  per acci­dent .….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 12.000,00€

Defun­ció per acci­dent .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 6.000,00€

Tras­llat del lloc del acci­dent al cen­tre sani­tari mes pro­per .….….….….….….   Inclòs

RECORDEU DE TRUCAR A LA COMPANYA PER DEMANAR EL CENTRE CONCERTAT MES PROPER.