ENTRENAMENTS CIRCUIT DE VIDRERES

Els res­pon­sa­bles del cir­cuit de Vidre­res, ens infor­men dels dies que esta obert per entre­nar en el cir­cuit de Moto­cròs durant aques­tes tres set­ma­nes que es durant a terme la última cursa del cam­pi­o­nat Accema de Moto­cròs, el dis­sabte dia 02, nens, clàs­si­ques i pit-Bike,  el diu­menge dia 03 cate­go­ries supe­rior, i el dia 10 últim Moto­cròs de La Lliga de la Fcm.

Dime­cres 22 i Diven­dres 24 esta obert per entre­nar de 13 a 18h

Diu­menge 26 com ja es habi­tual de 09 a 14h

Dime­cres 29 de 10 a 18h.

La següent set­mana els dies 06 i 08 obert de 09 a 14h

Dis­sabte 09, obert el matí de 09 a 14h per entreno de nens.

3h Resisténcia Les Planes Campionat Accema/Fcm 2017 Diumenge 19 de Novembre

poster les planes

https://maps.google.com/?q=42.064022,2.539889

El pro­per diu­menge 19 Novem­bre última Resis­tèn­cia del Cam­pi­o­nat Accema/Fcm 2017.

Orga­nitza: MC Gas a la Burra

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran el dijous a les 24h amb el seu preu habi­tual, a partí del diven­dres el moto-club serà qui podrà accep­tar o no l’inscripció previ càr­rec del 50º/o.

Les Cate­go­ries son: Màster-29, Màster-39, Veterà, Elit i Únic

Els hora­ris son:  de 08:00 a 08:45h ins­crip­ci­ons, de 09.00 a 10.00h Entre­na­ments i a partí de les 10.30 resistència.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Cursa Americana de Porqueres Campionat Accema/Fcm 2017 el proper dissabte 18 de Novembre

Cartell de Porqueres 2017https://maps.google.com/?q=42.105400,2.762739

El Dis­sabte 18 de Novem­bre es durà a terme l’ultima Cursa Ame­ri­cana del Cam­pi­o­nat Accema/Fcm 2017.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Orga­nitza: MC Porqueres

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran el dijous a les 24h amb el seu preu habi­tual, a partí del diven­dres el moto-club serà qui podrà accep­tar o no l’inscripció previ càr­rec del 50º/o.

Les Cate­go­ries son: El matí, 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc i Clàs­si­ques i per la tarde, Màster-29, Màster-39, Veterà i Elit.

Els hora­ris son:  Dis­sabte de 08:00 a 13:00h i a la tarda a partí de les 14:00h.

Suspes el Motocròs de Tona

En aquests moments i des­prés de molta lluita per part de tots els orga­nit­za­dors, el Moto-Club Tona es troba amb el cir­cuit tan­cat per motius buro­crà­tics i no podran dur a terme el penúl­tim Moto­cròs del cam­pi­o­nat Accema 2017.

Els orga­nit­za­dors del Moto-club de Tona i Accema us dema­nem dis­cul­pes per no poder dur a terme el Moto­cròs pre­vist per el pro­per cap de setmana.

UNA COSA MOLT IMPORTANT: Des-de Accema i de la majo­ria de pilots, volem dir als orga­nit­za­dors del Moto-club Tona que podeu compta amb nos­al­tres si cre­ieu que podem ajudar-los.

II Resistencia Laia Sans Campionat Accema/Fcm Diumenge 05 de Novembre 2017 (restrigides a 70 equips)

Pre ins­crip­ciò Seva 2017

Hora­ris 3h resis­tèn­cia Seva 2017CartellInscripcionsAquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció! ( SOLAMENT 70 EQUIPS )MOLT IMPORTANT: LES PREINSCRIPCIONS ES TANCARAN AMB 70 EQUIPS.

El pro­per diu­menge 05 de Novem­bre II Resis­tèn­cia a Seva  Cam­pi­o­nat Accema/Fcm 2017.

Orga­nitza: Amics de la Moto de Vidreres

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons estan res­trin­gi­des a 70 equips.

Les Cate­go­ries son: Màster-29, Màster-39, Veterà, Elit i Únic

Els hora­ris son:  de 07:45 a 08:45h ins­crip­ci­ons, de 09.00 a 10.00h Entre­na­ments i a partí de les 10.30 resistència.

 

 

Cursa Americana de Calonge Campionat Accema/Fcm dissabte 04 de Novembre 2017

Hora­ris calonge 04.11.2017

Pre ins­crip­cio calonge 2017

El pro­per dis­sabte 04 de Novem­bre con­ti­nuem amb les Cur­ses Ame­ri­ca­nes Accema/Fcm 2017.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Orga­nitza: MC Les Gavarres

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran el dijous a les 24h amb el seu preu habi­tual, a partí del diven­dres el moto-club serà qui podrà accep­tar o no l’inscripció previ càr­rec del 50º/o.

Les Cate­go­ries son: El matí, 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc i Clàs­si­ques i per la tarde, Màster-29, Màster-39, Veterà i Elit.

Els hora­ris son:  Dis­sabte de 08:00 a 13:00h i a la tarda a partí de les 14:00h.

 

II 3hores Resistencia Breda campionat Accema/Fcm 2017 el diumenge 29 d’Octubre

Cartell Breda 2017El pro­per diu­menge 29 d’Octubre Resis­tèn­cia a Breda  Cam­pi­o­nat Accema/Fcm 2017.

Orga­nitza: Amics de la Moto de Vidreres

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran el dijous a les 24h amb el seu preu habi­tual, a partí del diven­dres el moto-club serà qui podrà accep­tar o no l’inscripció previ càr­rec del 50º/o.

Les Cate­go­ries son: Màster-29, Màster-39, Veterà, Elit i Únic

Els hora­ris son:  de 08:00 a 08:45h ins­crip­ci­ons, de 09.00 a 10.00h Entre­na­ments i a partí de les 10.30 resistència.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Horaris i llistat inscrits provisional cursa americana Calders 14.10.17

Programa cursa americana Can Canadell ManresaAquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Hora­ris Cursa Ame­ri­cana de Cana­dell el 14.10.2017

Ins­crip­ci­ons Cursa Ame­ri­cana Cal­ders 12.10.2017

Masía El Canadell
Car­re­tera N-141C, Km 11.900, 08275 Cal­ders, Barcelona
657 99 27 77

I Cursa Ame­ri­cana a Cal­ders el dis­sabte 14 d’Octubre Cam­pi­o­nat Accema/Fcm.

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran el dijous a les 24h amb el seu preu habi­tual, a partí del diven­dres el moto-club serà qui podrà accep­tar o no l’inscripció previ càr­rec del 50º/o.

Cal esta asso­ciat a Accema i haver tra­mi­tat la quota per  la web de accema.cat  i pagat el dijous abans de la com­pe­ti­ció. El mateix dia no es poden pagar les quo­tes anu­als. El pilot que no sigui soci pagara 10€ +

El pilot que vul­gui tra­mi­tar la lli­cen­cia per un dia, la te que tra­mi­tar a tra­ves de la web de accema.cat i haver-la pagat a bans del dijous de la mateixa set­mana de la cursa. El preu de la lli­cen­cia de un dia es de 30€.

Les Cate­go­ries son: El matí, 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc i Clàs­si­ques i per la tarde, Màster-29, Màster-39, Veterà i Elit.

Els hora­ris son:  Dis­sabte de 08:00 a 14:00h i a la tarda a partí de les 13:00h.inscripcions

Aquí podeu tro­bar hora­ris i llis­tat pro­vi­si­o­nal de ins­crits per la cursa d’aquest dis­sabte 14 d’Octubre.

 

I Cursa Americana Calders, Campionat Accema/Fcm 2017

Programa cursa americana Can Canadell ManresaAquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

I Cursa Ame­ri­cana a Cal­ders el dis­sabte 14 d’Octubre Cam­pi­o­nat Accema/Fcm.

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran el dijous a les 24h amb el seu preu habi­tual, a partí del diven­dres el moto-club serà qui podrà accep­tar o no l’inscripció previ càr­rec del 50º/o.

Cal esta asso­ciat a Accema i haver tra­mi­tat la quota per  la web de accema.cat  i pagat el dijous abans de la com­pe­ti­ció. El mateix dia no es poden pagar les quo­tes anu­als. El pilot que no sigui soci pagara 10€ +

El pilot que vul­gui tra­mi­tar la lli­cen­cia per un dia, la te que tra­mi­tar a tra­ves de la web de accema.cat i haver-la pagat a bans del dijous de la mateixa set­mana de la cursa. El preu de la lli­cen­cia de un dia es de 30€.

Les Cate­go­ries son: El matí, 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc i Clàs­si­ques i per la tarde, Màster-29, Màster-39, Veterà i Elit.

Els hora­ris son:  Dis­sabte de 08:00 a 14:00h i a la tarda a partí de les 13:00h.inscripcions