Motocrós de Vallgorguina Campionat Accema 2018 el diumenge 30.09

Resultat d'imatges de fotos parc motor vallgorguina

Aquest pro­per diu­menge 30 de Setem­bre, con­ti­nuem amb el Moto­cròs de Grans del cam­pi­o­nat Accema 2018.

Molt Molt Impor­tant, en la Cate­go­ria M-29, NO es pot par­ti­cipa amb una cilin­drada, INFERIOR, a 125cc.

Orga­nitza: MC Sant Celoni i Accema

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Diu­menge al mati de 08:00 a 14:00 hores.

Les Cate­go­ries son: Amics(categoria no pun­tu­a­ble per el cam­pi­o­nat final Accema) Master-29(aquesta cate­go­ria es a partí de 125cc), Master-39, Veterà i Elit.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

I Cursa Americana Breda Campionat Accema 2018 el dissabte 22.09

Cartell Americana Breda                   I Cursa Ame­ri­cana  de Breda el Dis­sabte 22.09.2018

Molt Molt Impor­tant, en la Cate­go­ria M-29, NO es pot par­ti­cipa amb una cilin­drada, INFERIOR, a 125cc. La Cate­go­ria de 50-deb, es sola­ment per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any i amb roda petita. La Cate­go­ria de Clàssiques-80, calen un mínim de 5 pilots per poder fer cate­go­ria podi a les curses.

Orga­nitza: Terra del Fang i Accema

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Dis­sabte al mati de 08:00 a 14:00 hores i tot seguit a partí de les 14:30 hores ins­crip­ció cate­go­ries tarde i a par­tir de les 15.30h entrenaments.

Les Cate­go­ries son: 50-deb (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any i amb roda petita) 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques, Clàssiques-evo, Classiques-80 el mati i per la tarde, les  cate­go­ries de Master-29(aquesta cate­go­ria es a partí de 125cc), Master-39, Veterà i Elit.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Gran Campió de Girona Dani Agea

PHOTO-2018-08-30-08-10-38PHOTO-2018-08-30-08-11-39(1)PHOTO-2018-08-30-08-11-39El Dani es va pro­cla­mar cam­pió del Món de Pit Bike Cross el pas­sat diu­menge 26 d’agost al cir­cuit de Champs Parc, d’Anglaterra.

Com podeu com­pro­var a Girona tenim grans cam­pi­ons que amb els seus 13 anys ja estan gua­nyant grans campionats.

El Dani, va comen­çar fen el nos­tre cam­pi­o­nat de Cur­ses Ame­ri­ca­nas i des de lla­vors no a dei­xat  de fer aques­tes cur­ses + les cur­ses de Moto­cròs, Cam­pi­o­nat de Cata­lu­nya, Lliga.

 

Cursa Americana Folgueroles el disabte 15 de Setembre Campionat Accema 2018

foto de Cursa Americana Folgueroles.

Cursa Ame­ri­cana de Fol­gue­ro­les el Dis­sabte 15.09.2018

Molt Molt Impor­tant, en la Cate­go­ria M-29, NO es pot par­ti­cipa amb una cilin­drada, INFERIOR, a 125cc. La Cate­go­ria de 50-deb, es sola­ment per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any i amb roda petita. La Cate­go­ria de Clàssiques-80, calen un mínim de 5 pilots per poder fer cate­go­ria podi a les curses.

Orga­nitza: Amics Fol­gue­ro­les i Accema

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Dis­sabte al mati de 08:00 a 14:00 hores i tot seguit a partí de les 15:00 hores ins­crip­ció cate­go­ries tarde i a par­tir de les 16.00h entrenaments.

Les Cate­go­ries son: 50-deb (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any i amb roda petita) 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques, Clàssiques-evo, Classiques-80 el mati i per la tarde, les  cate­go­ries de Master-29(aquesta cate­go­ria es a partí de 125cc), Master-39, Veterà i Elit.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!