Reglaments 2018

 

Cam­pi­o­nat Social Accema / FCM 2018

 

Regla­ment
1.- Lli­cen­cies adme­ses i preus
a) Les lli­cen­cies adme­ses per poder par­ti­cipa en els cam­pi­o­nats d’ACCEMA seran, la d’aquesta asso­ci­a­ció, Accema, i FCM (em el suple­ment de la quota de soci Accema anual).
b) El preu de la lli­cen­cia de aquest any es de: 245€ la lli­cen­cia anual i 35€ la quota social anual. c) Els pilots que siguin menors d’edat, no poden tra­mi­tar la lli­cen­cia, sense omplir l’imprès de auto­rit­za­ció del pare, mare o tutor.d) Acre­di­ta­ció anual Accema: te una durada de 365 dies i es valida per, entre­na­ments, cur­ses Accema i cur­ses soci­als i lliga de la FCM ( previ paga­ment de la quota de 35€ a la Fcm).Quota soci Accema: quota neces­sà­ria per els pilots de la Fcm per par­ti­ci­par a les cur­ses d’Accema.
2.- Cam­pi­o­nats
Cam­pi­o­nat Social Accema/Fcm de Moto­cròs, Cusa Ame­ri­cana i Resistència.
3. Cate­go­ries MX
Les cate­go­ries per dur a terme aquest cam­pi­o­nats seran els següents:
a) Cate­go­ria 50cc debu­tant, des­ti­nada als pilots de pri­mer any de com­pe­ti­ció, els par­ti­ci­pants que varen comen­çar a par­ti­cipa a finals de la tem­po­rada anterior.8maxim 2 cur­ses, i amb roda petita.
b) Cate­go­ria 50cc, no importa l’edat.
c) Cate­go­ria 65cc, no importa l’edat.
d) Cate­go­ria 85cc, no importa l’edat.
e) Cate­go­ries Pit-Bike, Open
f) Cate­go­ria Clàs­si­ques, podran com­pe­tir com a Clàs­si­ques les motos amb fre de tam­bor, refri­ge­ra­des per aire i dos amor­ti­dors ) i Evo­lu­cion ( les que no com­plei­xin aquest requi­sits i siguin cons­tru­ï­des abans de l’any 1992)g) Cate­go­ria Amics, des­ti­nada a pilots de pri­mer any i pilots que no han par­ti­ci­pat mai en una com­pe­ti­ció de la FCM (Aquest cate­go­ria no te cam­pi­o­nat final)h) Cate­go­ria Màster-29, des­ti­nada a pilots fins a 29 anys, excepte els pilots que des­ta­quin al cam­pi­o­nat de Cata­lu­nya, Espa­nya i Europeu.(a cri­teri d’Accema)  No importa cilin­drada.( els tres pri­mers clas­si­fi­cats del cam­pi­o­nat, pas­sant a la cate­go­ria superior)i) Cate­go­ria Màster-39, des­ti­nada a pilots fins a 39 anys, no importa cilindrada.j) Cate­go­ria Veterà-A, des­ti­nada a pilots de 40 a 49 anys.k) Cate­go­ria Veterà-B, des­ti­nada a  pilots a partí de 50 anys.

l) Cate­go­ria Elit, pilots de nivell, (a cri­teri d’Accema) del cam­pi­o­nat de Cata­lu­nya, Espa­nya, Euro­peu, Mun­dial, ven­ce­dors del cam­pi­o­nat Màster-29 i els que desit­gin par­ti­cipa lliu­re­ment en aquesta cate­go­ria. No importa la cilindrada.

m) Cate­go­ria Fèmi­nes, podran com­pe­tir soles, amb una par­ti­ci­pa­ció de 10 fémi­nes, si no, com­pe­ti­ran amb la cate­go­ria que els cor­res­pon­gui per edat o currículum.

 

4.- Cate­go­ries Cursa Americana
Les cate­go­ries de Cursa Ame­ri­cana seran les següents:
a) Cate­go­ria 50cc Debu­tant, des­ti­nada als pilots de pri­mer any de com­pe­ti­ció i els par­ti­ci­pants que varen comen­çar a par­ti­cipa a finals de la tem­po­rada ante­rior i amb roda petita.
b) Cate­go­ria 50cc. no importa l’edat.
c) Cate­go­ria 65cc, no importa l’edat
d) Cate­go­ria 85cc, no importa l’edat)
Cate­go­ria Clàs­si­ques ( segons club circuit)
f)Categoria Màster-29, pilots fins a 29 anys.
g) Cate­go­ria Màster-39. pilots fins a 39 anys.
h) Cate­go­ria Veterà-A i B, depe­nent de la quan­ti­tat de cada categoria.
i) Cate­go­ria Elit
5.- 3h Resistència
a) La resis­tèn­cia serà igual a la tem­po­rada ante­rior, dos pilots – dues o una moto.
b) Els pilots que no siguin de la mateixa cate­go­ria, es clas­si­fi­ca­ran per la cate­go­ria supe­rior.
c) Categoria Master-29, pilots fins a 29 anys.
d
) Cate­go­ria Màster-39, pilots fins a 39 anys.
e) Cate­go­ria Veterà, pilots a partí dels 39 anys.
f) Cate­go­ria Elit
g) Cate­go­ria Únic, el pilot que vol fer les tres hores sol amb una sola moto.
6.-Puntuació al campionat
Les pun­tu­a­ci­ons seran 1er 25 punts, 2on 20punts, 3er 16, 4art 13 punts, 5er 11punts, 6er 10 punts, 7er 9 punts, 8er 8 punts, 9º 7 punts,10er 6 punts, 11er 5punts, 12e 4 punts, 13e 3 punts, 14e 2 punts, a partí del 15e 1 punts.
7.-Circuits
a) El cir­cuit te que estar ben arran­jat, regat, senya­lit­zat i amb les seves mesu­res de seguretat.
b) Pren­dre molta pre­cau­ció a la sepa­ra­ció entre dos trams de pista.
c) l’obstacle que exis­teixi per sobre de la mateixa, ha de ser de 2mts i està ben pro­te­git. Estan pro­hi­bits els salts dobles, tri­ples i els tipus dub­bies , si que esta­ran per­me­sos els ano­me­nats “piràmide”.
8.-Dorsals
El numero de dor­sal serà el mateix de la tem­po­rada ante­rior, sem­pre que no hagin can­viat de cate­go­ria o si el pilot u sol.licita. El pilot tin­drà que sol·licitar la reserva del dor­sal el prin­cipi de la tem­po­rada. Si pas­sa­des dos com­pe­ti­ci­ons, no han fet la reserva per­dran el dret al numero.
9.-Durada entre­na­ments i mànegues
a) Entre­na­ments 20 minuts les cate­go­ries supe­ri­ors, els cate­go­ries de nens 15 minuts.
b) Les màne­gues dels pilots 50 debu­tant i Pit-Bike i Clàs­si­ques, seran de 12’+2 vol­tes, les cate­go­ries de 50, 65cc i debu­tant seran de 15′+2 vol­tes i la resta de cate­go­ries seran de 20’+2v.c) Aquesta durada, es podria reta­llà o aug­men­tar segons cri­teri de l’organització, sem­pre amb el vist i plau dels pilots.
10.- les curses
Per poder donar una millor qua­li­tat i quan­ti­tat, a tots els pilots, hem acor­dat que les cur­ses de MX es durant a terme en dos dies, pot ser entre el dis­sabte i el diu­menge, o unes cate­go­ries una set­mana i les altres un altre setmana.

2 comentaris a “Reglaments 2018

  1. car­les valero car­rasco corre a la cate­go­ria de debu­tant, al igual que la tem­po­rada pasada, que va que­dar entre els 10 pri­mers en la clas­si­fi­ca­ció final.

    segons el regla­ment no pot.

    Cate­go­ria Debuta, des­ti­nada a pilots de pri­mer any ama­teurs ( els 10 pri­mers clas­si­fi­cats del cam­pi­o­nat, del any ante­rior, no podran par­ti­cipa en aquesta categoria)

  2. Bue­nos días, mi hijo de edad de 10 años tiene una licen­cia FFM neto-entrenamiento y dese­a­ría hacerle par­ti­ci­par en la car­rera del 9 de agosto en MACANET DE LA SELVA. ¿ Puedo ins­cri­birlo? ¿ O pro­pone una licen­cia per­si­gue para el día?
    Gracias.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Connect with Facebook

− 6 = 2

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>