Assegurances / cobertures

LLICÈNCIA ANUAL

La com­pa­nyia MGD és l´assegurador d´aquesta llicència. El número de pòlissa sani­tà­ria és 245170–06/P2022.

Abans d´anar a un cen­tre mèdic cal tru­car a MGC 24h 619818737 i tot seguit al 633650297 – 937235868. També es pot con­tac­tar  amb el cor­reu elec­trò­nic accema.cat@gmail.com

Quan i on es té dret a uti­lit­zar aquests ser­veis?
A tot el ter­ri­tori, sem­pre que prac­ti­quis el moto­ci­clisme off-road vin­cu­lat a una com­pe­ti­ció i els entre­na­ments en cir­cuits tancats.

CONSELLS EN CAS D’ACCIDENT

Qual­se­vol assis­tèn­cia en cen­tres no con­cer­tats o de Segu­re­tat Social (excepte en les urgèn­cies vitals i pri­me­res assis­tèn­cies d´urgències) no serà coberta per la pòlissa d´accidents contractada.

CONSELLS EN CAS D’ACCIDENT

L’assistència mèdica garan­tida per la pòlissa d’Accema es pres­tarà en cen­tres con­cer­tats per les Com­pa­nyies Asse­gu­ra­do­res a tra­vés de la seva red de Ser­veis Sani­tà­ries. Es reco­mana que sem­pre que es pro­du­eixi algun acci­dent o lesió es tru­qui al telè­fon 633650297 – 937235868 Accema i Asse­gu­ra­dora dins les 24 hores següents a l’accident.

 

Assis­tèn­cia Sani­tà­ria Urgent
Cal dirigir-se al cen­tre con­cer­tat d’urgències més pro­per i identificar-se amb la tar­geta d’Accema.

Des­prés de la pri­mera assis­tèn­cia d´urgències, tant si es neces­sita ingrés o inter­ven­ció, com si cal con­ti­nuar amb les pres­ta­ci­ons sani­tà­ries, serà impres­cin­di­ble sol•licitar auto­rit­za­ció a la com­pa­nya asseguradora.

Si davant una urgèn­cia vital, el lesi­o­nat és ingres­sat a un cen­tre no con­cer­tat, és impres­cin­di­ble que s’efectuï la comu­ni­ca­ció a l’asseguradora amb la màxima bre­ve­tat pos­si­ble i sem­pre dins de les 24 hores següents a l’accident.

Assis­tèn­cia Sani­tà­ria No Urgent
És pre­cís obte­nir auto­rit­za­ció prè­via per a la pres­ta­ció de l´Assistència Sani­tà­ria no urgent, que es sol•licitarà pel afec­tat a Accema.
Aquesta auto­rit­za­ció prè­via serà neces­sà­ria per a qual­se­vol pres­ta­ció sani­tà­ria que cal­gui, per exemple:

- Con­sul­tes (medi­cina gene­ral, espe­ci­a­lis­tes)
– Mit­jans de diagnòs­tic: Radi­o­gra­fies, TACS, RMNS, Eco­gra­fies, Gam­ma­gra­fies, etc..
– Reha­bi­li­ta­ció
– Inter­ven­ci­ons qui­rúr­gi­ques
– Ingres­sos hospitalaris

Les cites seran ges­ti­o­na­des per la com­pa­nya asse­gu­ra­dora, que con­fir­marà la mateixa amb el lesi­o­nat i envi­arà l’autorització per­ti­nent al cen­tre assis­ten­cial. El lesi­o­nat  envi­arà els infor­mes que se li sol•licitin per a la cor­recta valo­ra­ció de les pres­ta­ci­ons sani­tà­ries que necessita.

 

 

 

 

 

 

 

3 comentaris a “Assegurances / cobertures

 1. Holaa. Volia pre­gun­tar que em cos­ta­ria ferme el car­net per poder rodar a tots els cir­cuits. Gràcies

 2. Holaa. Volia pre­gun­tar que em cos­ta­ria ferme el car­net per poder rodar a tots els cir­cuits. Gràcies

 3. Hola.
  Estoy intere­sado en con­tra­tar este año el seguro de cir­cuito. El pre­cio total seria de 120€?
  Ya que no puedo con­se­guir la infor­ma­ción tengo varias dudas.
  Vale para todos cir­cui­tos de Cata­lu­nya? velo­ci­dad ‚kats, moto­cros
  Yo prac­tico el de velo­ci­dad y el de super­mo­tard ( cir­cui­tos de kars). no car­re­ras
  Voy a tener algun pro­blema con algun orga­ni­za­dor de tan­das o cir­cuito de kars por­que el seguro no lo acep­ten.?
  gracias

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Connect with Facebook

91 − = 85

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>