Qui Som?

Ben­vol­guts amics i companys

   Hem creat l’Associació Cata­lana Cul­tu­ral i Espor­tiva del Motor Ama­teur (Accema) amb l’únic interès de faci­li­tar la pràc­tica del motor a tots aquells afi­ci­o­nats que no poden acce­dir a altres cam­pi­o­nats per motius diversos.

   Nos­al­tres, com a asso­ci­a­ció, no fem cur­ses fede­ra­des, fem cam­pi­o­nats soci­als. Per aquest motiu, posem a la vos­tra dis­po­si­ció una lli­cèn­cia que no és altra cosa que una asse­gu­rança per­so­nal de cada pilot, que ser­veix per a totes les acti­vi­tats que porti a terme l’associació: com­pe­ti­ci­ons, entre­na­ments, sor­ti­des, costellades/botifarrades, cur­sets, xer­ra­des infor­ma­ti­ves, etc.

   A més de l’ asse­gu­rança per­so­nal de cada pilot, l’associació té con­trac­tat un RC (asse­gu­rança de Res­pon­sa­bi­li­tat Civil ) dels pilots en totes les acti­vi­tats de l’associació.
Amb la col·laboració i esforç dels clubs neix un cam­pi­o­nat d’àmbit social, a l’abast de tot­hom. Pen­sat pel pilot ama­teur de totes les edats i amb l’intenció d’ampliar el nom­bre de prac­ti­cants a la base de la disciplina.

   Si bé el nos­tre prin­ci­pal àmbit d’actuació es Girona, estem oberts a col·laborar amb altres comar­ques de Cata­lu­nya, inclosa la Cata­lu­nya Nord.

   Atès que volem ser un ele­ment aglu­ti­na­dor del moto­ci­clisme català, que ningú bus­qui en nos­al­tres cap altra mena de valo­ra­ció d’aquesta ini­ci­a­tiva, cap polè­mica o intent de falta de res­pecte vers cap altra per­sona o organització.

   Estem molt il·lusionats per la bona aco­llida de l’afició. Comen­cem a cami­nar, a poc a poc, amb encerts i errors —que estem segurs, n’hi hau­ran—, mirant enda­vant, tots junts, amb la força que ens dóna la vos­tra confiança.

   No volem aca­bar aquesta decla­ra­ció d’intencions sense agrair a les com­pa­nyies asse­gu­ra­do­res l’ajuda pres­tada, així com a tot­hom que ens ha donat un cop de mà en la cons­ti­tu­ció d’aquest organisme.

A tots vos­al­tres, i en nom d’ ACCEMA, gràcies.

► Pre­si­denta: Dolors Massa
► Secre­tari: Daniel Moru­eco
► Tre­so­rer: Josep Puig

Un comentari a “Qui Som?

  1. Ins­crip­ción online. Sóc inca­paç de com­ple­tar el for­mu­lari d’inscripció en línia per al meu fill de 10 anys per a la car­rera de CURSA AMERICANA DE PORQUERES per a la cate­go­ria de 85cc. Som fran­ce­sos, i m’agradaria tenir una lli­cèn­cia amb una asse­gu­rança per al dia. El meu fill és part de MOTO CLUB CATALÀ de Milles (66). Sem­pre em surt un mis­satge d’error que apa­reix. Com fer? Gràcies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Connect with Facebook

74 − = 65

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>