Llicencies Accema 2019

Aquest any el preu de la lli­cen­cia d’Accema es de 195€ . Cobreix totes les acti­vi­tats d’Accema, entre­na­ments a tots els cir­cuits de l’estat, i sor­ti­des de enduro i trial per la mun­ta­nya. La lli­cen­cia de un dia per com­pe­tir es de 30€.

Res­pecta a la quota de la FCM, estem espe­rant poder tan­car l’acord amb ells.De seguit que en tin­guem noti­cies us la pas­sa­rem. El pro­blema de com­pa­ti­bi­li­tat amb la FCM no te res a veure amb l’assegurança de la lli­cen­cia, es amb el rco de les com­pe­ti­ci­ons, espe­rem poder solu­ci­o­nar el tema el mes aviat possible.

Alguns con­sells per l’associat:

Cal porta sem­pre la lli­cen­cia física, per dur a terme tan­des d’entrenaments o competicions.

En cas d’accident, cal porta la lli­cen­cia, tru­car al tel de urgèn­cies per saber els cen­tres con­cer­tats mes prò­xims i tru­car els res­pon­sa­bles el mes aviat pos­si­ble. Mútua Gene­ral de Cata­lu­nya 24h 619818737 –  Accema 633650297 –  937235868.

Dar­rera de la lli­cen­cia podeu tro­bar el nom de la com­pa­nya on esteu coberts, el numero de Pòlissa i  telè­fons de contacta.

La pre­sen­ta­ció del comu­ni­cat d´accidents implica la PROHIBICIÓ de par­ti­ci­par en qual­se­vol com­pe­ti­ció o entre­na­ment fins a rebre l´ALTA MÈDICA ESPORTIVA.

COBERTURES I CENTRES CONCERTATS MGC 245170–06/P2022

Garan­ties assegurades

Des­pe­ses de cura­ció 18 mesos, sem­pre en cen­tres con­cer­tats ……………… ILIMITADA

Inva­li­desa  per acci­dent …………………………………………………………………. 12.000,00€

Defun­ció per acci­dent ……………………………………………………………………… 6.000,00€

Tras­llat del lloc del acci­dent al cen­tre sani­tari mes pro­per …………………….   Inclòs

RECORDEU DE TRUCAR A LA COMPANYA PER DEMANAR EL CENTRE CONCERTAT MES PROPER.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Connect with Facebook

5 + 5 =

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>