Cursa Americana Festa Major de Maçanet de la Selva (no puntuable per el campionat accema 2017)

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

CURSA AMERICANA MOTOS
FESTA MAJOR
MAÇANET DE LA SELVA
DISSABTE 12 d’ AGOSTTARDA )

Peu a Baix Motors­port Club Girona orga­nitza al matí SLÀLOM DE COTXES I a la Tarda LA CURSA AMERICANA DE MOTOS DE MAÇANET DE LA SELVA, que es dis­pu­tarà  a la demar­ca­ció giro­nina, el pro­per 12 d’AGOST del 2017.

Pel que fa la CURSA AMERICANA (no pun­tu­a­ble per el cam­pi­o­nat Accema 2017), s’aprofitarà el mateix cir­cuit dels cot­xes amb alguna petita modi­fi­ca­ció del traçat,per tal de dis­pu­tar les dife­rents màne­gues de totes les cate­go­ries par­ti­ci­pants.
Peu a Baix compta amb el suport de l’Ajuntament de MAÇANET DE LA SELVA i l’espai neces­sari per mun­tar la base de la prova,el parc d’assistència i el cir­cuit de la cursa.
Amb totes les acti­vi­tats pre­vis­tes, s’espera  una gran aflu­èn­cia de públic i de mit­jans de comu­ni­ca­ció.
Es una excel•lent opor­tu­ni­tat per donar a conèi­xer la nos­tra vila.

Dins la pro­gra­ma­ció de la FESTA MAJOR de MAÇANET DE LA SELVA, el dis­sabte 12 d’ Agost,
A les 14h, estan pro­gra­ma­des les veri­fi­ca­ci­ons admi­nis­tra­ti­ves, al mateix cir­cuit, zona espor­tiva de les cate­go­ries 50cc,Debutants,50cc,65cc,85cc,Pilots Locals, Clàs­si­ques i Ciclomotors.

La CURSA AMERICANA DE MOTOS, esta regu­lada per ACCEMA/FCM.

Maça­net de la Selva havia estat  esce­nari de mol­tes cur­ses del món del motor..
És una bona opor­tu­ni­tat per recu­pe­rar tot l’esperit d’aventura i de com­pa­nye­risme que sem­pre acom­pa­nya el món de l’automobilisme i moto­ci­clisme i recu­pe­rar la for­mula de pro­mo­ció per excel•lència.
Els Slà­loms i les Cur­ses Ame­ri­ca­nes van néi­xer a Girona com a base per la ini­ci­a­ció a l’esport de l’automobilisme i moto­ci­clisme. Són cur­ses popu­lars, d’on han sor­tit els millors pilots catalans.

CURSA AMERICANA MOTOSDISSABTE TARDA

14’30h-15’30h   Veri­fi­ca­ci­ons Admi­nis­tra­ti­ves
16’20h-16’40h   85 cc.
16’40h-17’00h   65 cc.
17’00h-17’20h   50 cc.
17’20h-17’40h   Ciclo­mo­tors
17’40h-18’00h   Locals Open
18’00h-18’15h   Clàs­si­ques
18’15h-18’30h   85 cc.
18’30h-18’45h   65 cc.
18’45h-19’00h   50 cc.
19’00h-19’15h   Ciclo­mo­tors
19’15h-19’30h   Locals Open
19’30h-19’45h   Clàs­si­ques
19’45h-20’00h   85 cc.
20’00h-20’10h   65 cc.
20’10h-20’20h   50 cc.
20’20h-20’30h   Ciclo­mo­tors
20’30h-20’40h   Locals Open
20’40h-21’00h   Clàs­si­ques
21’30h-     Entrega de Premis

Nota Aquests hora­ris no son defi­ni­tius. Peu a Baix es reserva el dret a modificar-los per el bon fun­ci­o­na­ment de la cursa.

PREMIS:
Tro­feus CURSA AMERICANA  MOTOS:

- 3 Tro­feus als 3 pri­mers de la cate­go­ria 50 cc. Debu­tants
– 3 Tro­feus als 3 pri­mers de la cate­go­ria 50 cc.
– 3 Tro­feus als 3 pri­mers de la cate­go­ria 65 cc.
– 3 Tro­feus als 3 pri­mers de la cate­go­ria 85 cc.
– 3 Tro­feus a les 3 pri­me­res Fèmi­nes
– 3 Tro­feus als 3 pri­mers de la cate­go­ria Ciclo­mo­tors
– 3 Tro­feus als 3 pri­mers de la cate­go­ria Pilots Locals
– 3 Tro­feus als 3 pri­mers de la cate­go­ria de Clàssiques

LES INSCRIPCIONS S’HAN DE FER PER ANTICIPAT AVANS DEL DIA 10 D’AGOST  A tra­ves de la www. accema.cat o tru­car al telè­fon 633650297.

El preu de la ins­crip­ció és de 35€ les cate­go­ries de 50cc,65cc i Ciclo­mo­tors i la cate­go­ria de 85cc, Clàs­si­ques i Locals Open, preu ins­crip­ció és de 45€.
L’assegurança d’un dia es de 30€ i la quota de soci Accema de un dia es de 10€.

Els pilots que no dis­po­sin de l’assegurança ACCEMA/FCM, hau­ran de tra­mi­tar el seguro de la prova el mateix dia de la cursa i el preu és de 30€.

Nota Aquests hora­ris no son defi­ni­tius. Peu a Baix es reserva el dret a modificar-los per el bon fun­ci­o­na­ment de la cursa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Connect with Facebook

1 + 3 =

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>