Motocròs Sant Hilari Sacalm circuit “Els cortals” Campionat Accema el diumenge 03 de Juny del 2018

Cartell MX Sant Hilari 2018El pro­per Moto­cròs Cam­pi­o­nat Accema 2018 es dura a terme el pro­per 03 de Juny al cir­cuit Els Cor­tals de Sant Hilari Sacalm, amb les cate­go­ries de grans.

Orga­nitza: MC Sant Hilari.

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Diu­menge  de 08:00 a 08.45h veri­fi­ca­ci­ons i a partí de les 09.00h Entrenaments.

Les Cate­go­ries son: Debu­tant (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia Accema, de pri­mer any a les com­pe­ti­ci­ons o haver par­ti­ci­pat l’any ante­rior al cam­pi­o­nat amb aquesta cate­go­ria i no haver asso­lit cap millor posi­ció dels 10 pri­mers), Màster-29, Màster-39, Veterà-A, Veterà-B i Elit

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina, o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

ULTIMA INFORMACIÓ CAMPIONAT ACCEMA

Accema informa a tots els pilot que vin­guin a par­ti­cipa a la resis­tèn­cia de Roda de Ter, que tenen que porta el suport del trans­pon­der que es far servi per fer el cam­pi­o­nat de la Fcm, si no dis­po­seu de aquest suport cal infor­mar per whap al 633650297.

Canvi de data del moto­cròs de Figue­res.  El MX de Figue­res can­via de data i es durà a terme el diu­menge dia 20 de Maig, ja que el dia que teníem pre­vist, en el cir­cuit de Sant Hilari es durà a terme el moto­cròs de la lliga de la FCM.

Dis­cul­peu les molèsties.

V-3 Hores Resistencia i Cursa Americana Roda de Ter i les Masies de Roda Campionat Accema 2018

El pro­per diu­menge 29 d’Abril es durà a terme la Cursa Ame­ri­cana de Roda de Ter Cam­pi­o­nat Accema 2018, sola­ment, per les cate­go­ries infan­tils i clàs­si­ques, el Dimarts 01 de Maig les 3 hores de Resis­tèn­cia de Roda de Ter, Cam­pi­o­nat Accema 2018

Orga­nitza: Accema — Amics Roda de Ter

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte aques­tes reco­ma­na­ci­ons:  Les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran a 110 equips o el dijous a les 24h. Cal porta el suport del trans­pon­der que es far servi per les cur­ses de la fcm. Es par­ti­ci­para amb un sol trans­pon­der per equip i per aixo cal tenir el suport a les dos motos. Si no teniu el suport de la fcm, cal feru saber quant feu la vos­tre preins­crip­ció. Cal porta els núme­ros de les pla­ques ben fets o mate­rial per fer-lo al moment. Si no es por­ten els núme­ros de les pla­ques per­fec­ta­ment clars i con­tras­tats no es podrà accedí a pista.

Les Cate­go­ries de la Resis­tèn­cia son: Màster-29, Màster-39, Veterà, Elit, Únic i Femines

Les Cate­go­ries de la Ame­ri­cana son: 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc, Clàssiques-80,    Clàs­si­ques i Clàssiques-evo .

Els hora­ris son:  de 07:30 a 08:45h ins­crip­ci­ons, tot seguit entre­na­ments i la cursa.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Informacio XXV Motocros de Vidreres diumenge 15 d’Abril

Nous hora­ris, sem­pre segons ins­crip­ció i llis­tat inscrits.

MOLT IMPORTANT!!!!!! Les ins­crip­ci­ons estan tan­ca­des, no es podran fer ins­crip­ci­ons el mateix dia de la cursa, a no ser, per ocu­par algun lloc de algun pilot no presentat.

Hora­ris AM Vidre­res Diu­menge 15.04.2018       

Inscrits web moto­cròs Vidre­res 15.04.2018

https://maps.google.com/?q=41.757069,2.605354