XXVI Motocròs de Vidreres, Última cursa del campionat MX categoria grans 09.12.2018

XXVI MOTOCRÒS VIDRERES 2018

NOTA INFORMATIVA: El dijous 06 al matí de 09:00 a 13:30 el cir­cuit  estarà obert per entre­nar les cate­go­ries de grans i a partí de 14.00h entre­na­ments per els nens.

El pro­per diu­menge 09 de Desem­bre, el Club Espor­tiu Amics de la Moto de Vidre­res durà a terme l’Últim moto­cròs de grans del Cam­pi­o­nat Accema 2018

Orga­nitza: Club Espor­tiu Amics de la Moto de Vidreres.

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Diu­menge  de 08:00 a 08.45h veri­fi­ca­ci­ons i a partí de les 09.00h Entrenaments.

Les Cate­go­ries son: Amics (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia accema i sense pal­ma­res a la fcm.) Màster-29, Màster-39, Veterà i Elit.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina, o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció

XXVI Motocròs de Vidreres (última del campionat de nens i clàssiques Accema 2018) el proper diumenge 02 de Desembre

XXVI MOTOCRÒS VIDRERES 2018

NOTA INFORMATIVA: El dis­sabte 01 al matí de 09:00 a 13:00 el cir­cuit  estarà obert per entre­nar els nens i clàs­si­ques. El preu dels pilots ins­crits a la cursa serà de 15€.

Hora­ris Entre­na­ments dis­sabte 2 de desem­bre (Nens i clàssiques)
Hora­ris Cate­go­ria Temps
09.00h 09.30h Entreno lliu­res totes
09.30h 09.55h Entreno lliu­res 85 i 65cc 25’
10.00h 10.25h Entreno lliu­res 50deb i 50cc 25’
10.30h 10.55h Entreno lliu­res Clàs­si­ques 25’
11.00h 11.25h Entreno lliu­res 85 i 65cc 25’
11.30h 11.55h Entreno lliu­res 50deb i 50cc 25’
12.00h 12.25h Entreno lliu­res Clàs­si­ques 25’
12.30h 12.45h Entreno lliu­res 85 i 65cc 15’
12.50h 13.05h Entreno lliu­res 50deb i 50cc 15’
13.10h 13.25h Entreno lliu­res Clàs­si­ques 15’
Resultat d'imatges de fotos motocros de vidreresEl pro­per diu­menge 02 de Desem­bre, el Club Espor­tiu Amics de la Moto de Vidre­res durà a terme l’Últim moto­cròs de nens del Cam­pi­o­nat Accema 2018

Orga­nitza: Club Espor­tiu Amics de la Moto de Vidreres.

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Diu­menge  de 08:00 a 08.45h veri­fi­ca­ci­ons i a partí de les 09.00h Entrenaments.

Les Cate­go­ries son: 50-deb (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any i amb roda petita) 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques, Clàssiques-evo ( si tenim sufi­ci­ents  ins­crits de clàs­si­ques, es durant a terme mane­gues separades)

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina, o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

 

 

I Motocròs El Canadell el diumenge 25 de Novembre

 

Logo Canadell dia 25El MC Man­resa dur a a terme el I Moto­cròs del cam­pi­o­nat Accema 2018 de Nens i Grans el pro­per diu­menge 25 de Novembre .

Molt Molt Impor­tant, en la Cate­go­ria M-29, NO es pot par­ti­cipa amb una cilin­drada, INFERIOR, a 125cc.

Orga­nitza: MC Man­resa i Accema

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris de les Ins­crip­ci­ons son:  el diu­menge al mati de 08:00 a 08:45h ins­crip­ció de nens, 50cc, 65cc, i 85cc i de 10:50 a 11:10h les ins­crip­ci­ons de Clàs­si­ques, Amics, Master-29, Màster-39, Veterà i Elit.

Les Cate­go­ries son: 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc i tot seguit les cate­go­ries de Clàs­si­ques, Clàssiques-evo,  Amics(categoria no pun­tu­a­ble per el cam­pi­o­nat final Accema), M-29(aquesta cate­go­ria es a partí de 125cc), M-39, Veterà-A, Veterà-B i Elit.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

 

APLAÇADA LA RESISTÉNCIA DE BREDA

Resultat d'imatges de fotos aplaçada

Comu­ni­cat del club Terra del Fang.

Des­prés de les for­tes plu­ges de aquesta  set­mana, el Club i Accema deci­dei­xen apla­çar la resis­tèn­cia que estava acalen-dada per aquest diumenge.

La nova data serà el diu­menge 16 de Desem­bre, una set­mana abans del dinar popu­lar, on es dura a terme l’entrega de tro­feus i diplo­mes del cam­pi­o­nat 2018.

Dis­cul­peu les molèsties.