Cursa Americana de Borrassa 1ª del Campionat Accema 2018 el Diumenge 08 d’Abril

poster borrassa 2018La pri­mera cursa ame­ri­cana del cam­pi­o­nat accema 2018, es dura a terme el pro­per diu­menge 08 d’abril a Bor­rassa, orga­nit­zada per La Penya Moto­rista Figueres.

El Diu­menge 08 d’Abril es done sor­tida a la pri­mera Cursa Ame­ri­cana del cam­pi­o­nat Accema 2018.

Orga­nitza: MC  Penya Moto­rista Figueres.

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Diu­menge al mati de 08:00 a 13:30 hores i tot seguit a partí de les 13:00 hores ins­crip­ció cate­go­ries tarde i a par­tir de les 14.30h entrenaments.

Les Cate­go­ries son: 50-deb (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any i amb roda petita) 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques, Clàssiques-evo el mati i per la tarde, les  cate­go­ries de Master-29, Master-39, Veterà i Elit.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina, o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

XXV Motocròs de Vidreres, Campionat Accema/Fcm 2018 el diumenge 11 de març

Resultat d'imatges de fotos circuit vidreres

El pro­per cap de set­mana el Club Espor­tiu Amics de la moto de Vidre­res enceta el cam­pi­o­nat de Moto­cròs Accema /Fcm 2018, de nens, Clàs­si­ques i Pit-bike al cir­cuit de Moto­cròs de Vidreres.

El Diu­menge 11 de Març donem sor­tida a la pri­mera cursa de Moto­cròs del Cam­pi­o­nat Accema/Fcm del 2018.

Orga­nitza: Club Espor­tiu Amics de la Moto de Vidreres.

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Diu­menge  de 08:00 a 08.45h veri­fi­ca­ci­ons i a partí de les 09.00h Entrenaments.

Les Cate­go­ries son: 50-deb (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any i amb roda petita) 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques, Clàssiques-evo i Pit-bike.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina, o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Motocros Campionat Accema /Fcm 2018 categoria grans el Diumenge 4 de Març Els Cortals

El pro­per cap de set­mana El MC Sant Hilari enceta el cam­pi­o­nat de Moto­cròs Accema /Fcm 2018, de grans al cir­cuit Els cortals.

El Diu­menge 4 de Març donem sor­tida a la pri­mera cursa de Moto­cròs del Cam­pi­o­nat Accema/Fcm del 2017.

Orga­nitza: MC Sant Hilari

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Diu­menge  de 08:00 a 08.45h veri­fi­ca­ci­ons i a partí de les 09.00h Entrenaments.

Les Cate­go­ries son: Amics (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia Accema i de pri­mer any de com­pe­ti­ció), Màster-29, Màster-39, Veterà-A, Veterà-B i Elit.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina, o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

ANUL·LAT EL REPARTIMENT DE TROFEUS I DIPLOMES DEL CAMPIONAT ACCEMA 2017

Als res­pon­sa­bles d’Accema, ens sap molt greu haver de cancel·lar aquesta festa que era un refe­rent i una gran festa on podíem trobar-nos amb tots els com­panys com­pe­ti­dors de tot el cam­pi­o­nat i on podíem repas­sar les tra­ça­des, les pas­sa­des, entre d’altres his­tò­ries que ens agrada poder expli­car i com­par­tir tots ple­gats.  Però, la falta de pilots gua­nya­dors a assis­tir a aquesta festa, tant per el sopar com per el repar­ti­ment, ens veiem amb la neces­si­tat de pren­dre aquesta decisió.

El final, els tro­feus i diplo­mes, es repar­ti­ran en les dues pri­me­res cur­ses pre­vis­tes per el cam­pi­o­nat 2018, la de grans a Sant Hilari i la de nens, clàs­si­ques i pit-bike a Vidre­res i es podran anar a reco­llir, un cop aca­ba­des les inscripcions.

Inten­ta­rem esve­ri­nar quin ha estat el motiu que no hagim sapi­gut engrescar-vos prou a tots els gua­nya­dors d’aquest cam­pi­o­nat 2017 i inten­ta­rem fer més atrac­tiva la festa per el repar­ti­ment del 2018.

A nos­al­tres ens agra­da­ria que si teniu alguna sos­pita de per­què ha pogut pas­sar, ens envieu la vos­tra opi­nió al cor­reu de accema.cat@gmail.com.

Mol­tes grà­cies per tot i enda­vant amb el cam­pi­o­nat 2018 que cre­iem que és força atractiu.

Pri­mera cursa de grans, el pro­per diu­menge 4 de Març a Sant Hilari Sacalm i la pri­mera de nens i clàs­si­ques el següent diu­menge 11 de Març a Vidreres.

Molt de Gaaaaaaaaas