MX Avià nens i clàssiques 25.05.2019 Campionat Accema

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

El pro­per Dis­sabte 25 de Maig per la tarde, es durà a terme el Moto­cròs del Cam­pi­o­nat Accema 2019 al cir­cuit de MX de Avià per les cate­go­ries de Nens i Clàssiques.

Els hora­ris:  de 13,15 a 14.15h veri­fi­ca­ci­ons i tot seguit entre­na­ments i curses

Molt Impor­tant.

Aquest any la Fcm no dona cober­tura a les seves lli­cen­cies per poder par­ti­cipa al cam­pi­o­nat Accema.

Les lli­cen­cies per poder par­ti­cipa i pun­tua per el cam­pi­o­nat Accema, son la d’Accema anual 195€, o la de un  dia 15€ , previ pago de la quota d’Accema que es de 35€. Tan la lli­cen­cia Accema com la quota Accema es tenen que haver pagat el diven­dres abans de la cursa. El n. de compte es La Caixa ES08 21000659560100893433. A la pri­mera cursa, cal porta el com­pro­vant del paga­ment de la quota. Els pilots amb la lli­cen­cia d’Accema NO tenen que pagar la quota de soci, aquesta es sola­ment per els pilots que NO son d’Accema.


Preus ins­crip­ci­ons: son de 35€ (50 i 65cc) els pilots amb lli­cen­cia Accema i 50 els pilots que no tin­guin la lli­cen­cia Accema. La resta de cate­go­ries son 45€ els pilots amb lli­cen­cia Accema i 60€ els pilots que no tin­guin la lli­cen­cia Accema.

Orga­nitza: Moto-club Foc i Fuegu

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa, el mateix dia, tin­drà un incre­ment de 20€

Les Cate­go­ries son: 50-deb (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any, amb roda petita o que durant la tem­po­rada pas­sada no hagués fet cap pòdium.) 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques, Clàssiques-evo i Clàssiques-80.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

 

 

Motocròs “Circuit La Talaia” Campionat Accema 2019 el diumenge 19 de Maig

Car­tell Tona 19.05.2019

El pro­per diu­menge 19 de Maig es dura a terme el Moto­cròs del Cam­pi­o­nat Accema 2019 al cir­cuit de “La Talaia”.

El MC Tona ja l’esta pre­pa­rant per que podeu gau­dir de un dia espectacular.

Molt Molt Impor­tant, Aquest any la Fcm no ha accep­tat cap acord amb Accema, per tan, les lli­cen­cies de la fcm no tenen cober­tura. Les lli­cen­cies per poder par­ti­cipa i pun­tua per el cam­pi­o­nat Accema, son la d’Accema anual 195€ o la de un  dia 10€, previ pago de la quota d’Accema que es de 35€. Tan la lli­cen­cia Accema com la quota Accema es tenen que haver pagat el diven­dres abans de la cursa. El nu de compte es La Caixa ES08 21000659560100893433. A la pri­mera cursa, cal porta el com­pro­vant del pago de la quota. Els pilots amb la lli­cen­cia d’Accema NO tenen que pagar la quota de soci, aquesta es sola­ment per els pilots que NO son d’Accema.

Preus ins­crip­ci­ons: son de 45€ els pilots amb lli­cen­cia Accema i 50€ els pilots que no tin­guin la lli­cen­cia Accema.

Orga­nitza: MC Tona

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa, el mateix dia, tin­drà un incre­ment de 20€

Els hora­ris son:  Diu­menge de 07:45 a 8:45 hores ins­crip­ci­ons, i tot seguit entre­na­ments i carrares.

Les Cate­go­ries son:   MX-Sub18 ‚aquesta cate­go­ria es amb moto de mes de 110cc i fins els 18 anys i amb lli­cen­cia Cata­lana, Homo­lo­gada i Inter ( la deno­mi­na­ció de aques­tes lli­cen­cies, nomes ser­veix per esta­blir cate­go­ries pel cam­pi­o­nat Accema),

MX-Pro ( pilots amb lli­cen­cia Cata­lana, Homo­lo­gada o Inter,( la deno­mi­na­ció de aques­tes lli­cen­cies, nomes ser­veix per esta­blir cate­go­ries pel cam­pi­o­nat Accema),

MX-Amateur,( pilots amb lli­cen­cia Accema,  Social  i Femines), (a deno­mi­na­ció de aques­tes lli­cen­cies, nomes ser­veix per esta­blir cate­go­ries pel cam­pi­o­nat Accema)

MX-3, MX-4MX-5.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!