Informació Accema 2018

Estem tre­ba­llant per que aquest 2018 sigui molt millor que l’anterior i aixi poder acon­se­guir mes qua­li­tat i quan­ti­tat de curses.

En aquests moments estem aca­bant de tan­car el calen­dari 2018 que podria esta com­post de 8 Cur­ses de Moto­cròs, 12 Cur­ses Ame­ri­ca­nes, 5 Cur­ses de Resis­tèn­cia  Tot aixo es amb el que estem tre­ba­llant, bus­cant nous cir­cuits i moto-clubs.

Refe­rent a les lli­cen­cies, hem llui­tat molt per acon­se­guir que ens man­tin­gues­sin el mateix preu del 2017 i no ha estat pos­si­ble. El que si em acon­se­guit es unes millors cober­tu­res i son aques­tes: aquesta lli­cen­cia cobreix a mes de les cur­ses i entre­na­ments, (sense tenir que abissa abans) entre­na­ments amb bici­cleta, run­ning i tot el que sig­ni­fica posar-se en forma per la prac­tica de aquest esport, 245€.  També em acon­se­guit una lli­cen­cia nomes per entre­na­ments de 160€, una de Trial de 160€ i una per els nens amb cilin­drada fins a 65cc de 160€.

Espe­rem que la pro­pera set­mana els podem pre­senta el calen­dari ja tancat.

També estem pre­pa­rant la festa del repar­ti­ment de tro­feus i diplo­mes del cam­pi­o­nat Accema 2017. Estem valo­rant de fer-lo el dis­sabte 3 de Febrer. Espe­rem poder infor­mar mes deta­lla­da­ment la pro­pera setmana.

 

 

 

 

XXIV Motocròs de Vidreres, ùltima del Campionat Accema/Fcm 2017 els dies 02 i 03 de desembre

cartell mx vidreres

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Orga­nitza: AM Vidreres

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran el dijous a les 24h amb el seu preu habi­tual, a partí del diven­dres el moto-club serà qui podrà accep­tar o no l’inscripció previ càr­rec del 50º/o.

Les Cate­go­ries son: dis­sabte, 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques i Pit-bike. Diu­menge, Amics, Màster-29, Màster-39, Veterà i Elit.

Els hora­ris son:  de 08:00 a 14:00h.

ENTRENAMENTS CIRCUIT DE VIDRERES

Els res­pon­sa­bles del cir­cuit de Vidre­res, ens infor­men dels dies que esta obert per entre­nar en el cir­cuit de Moto­cròs durant aques­tes tres set­ma­nes que es durant a terme la última cursa del cam­pi­o­nat Accema de Moto­cròs, el dis­sabte dia 02, nens, clàs­si­ques i pit-Bike,  el diu­menge dia 03 cate­go­ries supe­rior, i el dia 10 últim Moto­cròs de La Lliga de la Fcm.

Dime­cres 22 i Diven­dres 24 esta obert per entre­nar de 13 a 18h

Diu­menge 26 com ja es habi­tual de 09 a 14h

Dime­cres 29 de 10 a 18h.

La següent set­mana els dies 06 i 08 obert de 09 a 14h

Dis­sabte 09, obert el matí de 09 a 14h per entreno de nens.

3h Resisténcia Les Planes Campionat Accema/Fcm 2017 Diumenge 19 de Novembre

poster les planes

https://maps.google.com/?q=42.064022,2.539889

El pro­per diu­menge 19 Novem­bre última Resis­tèn­cia del Cam­pi­o­nat Accema/Fcm 2017.

Orga­nitza: MC Gas a la Burra

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran el dijous a les 24h amb el seu preu habi­tual, a partí del diven­dres el moto-club serà qui podrà accep­tar o no l’inscripció previ càr­rec del 50º/o.

Les Cate­go­ries son: Màster-29, Màster-39, Veterà, Elit i Únic

Els hora­ris son:  de 08:00 a 08:45h ins­crip­ci­ons, de 09.00 a 10.00h Entre­na­ments i a partí de les 10.30 resistència.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Cursa Americana de Porqueres Campionat Accema/Fcm 2017 el proper dissabte 18 de Novembre

Cartell de Porqueres 2017https://maps.google.com/?q=42.105400,2.762739

El Dis­sabte 18 de Novem­bre es durà a terme l’ultima Cursa Ame­ri­cana del Cam­pi­o­nat Accema/Fcm 2017.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Orga­nitza: MC Porqueres

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran el dijous a les 24h amb el seu preu habi­tual, a partí del diven­dres el moto-club serà qui podrà accep­tar o no l’inscripció previ càr­rec del 50º/o.

Les Cate­go­ries son: El matí, 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc i Clàs­si­ques i per la tarde, Màster-29, Màster-39, Veterà i Elit.

Els hora­ris son:  Dis­sabte de 08:00 a 13:00h i a la tarda a partí de les 14:00h.

Suspes el Motocròs de Tona

En aquests moments i des­prés de molta lluita per part de tots els orga­nit­za­dors, el Moto-Club Tona es troba amb el cir­cuit tan­cat per motius buro­crà­tics i no podran dur a terme el penúl­tim Moto­cròs del cam­pi­o­nat Accema 2017.

Els orga­nit­za­dors del Moto-club de Tona i Accema us dema­nem dis­cul­pes per no poder dur a terme el Moto­cròs pre­vist per el pro­per cap de setmana.

UNA COSA MOLT IMPORTANT: Des-de Accema i de la majo­ria de pilots, volem dir als orga­nit­za­dors del Moto-club Tona que podeu compta amb nos­al­tres si cre­ieu que podem ajudar-los.

II Resistencia Laia Sans Campionat Accema/Fcm Diumenge 05 de Novembre 2017 (restrigides a 70 equips)

Pre ins­crip­ciò Seva 2017

Hora­ris 3h resis­tèn­cia Seva 2017CartellInscripcionsAquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció! ( SOLAMENT 70 EQUIPS )MOLT IMPORTANT: LES PREINSCRIPCIONS ES TANCARAN AMB 70 EQUIPS.

El pro­per diu­menge 05 de Novem­bre II Resis­tèn­cia a Seva  Cam­pi­o­nat Accema/Fcm 2017.

Orga­nitza: Amics de la Moto de Vidreres

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons estan res­trin­gi­des a 70 equips.

Les Cate­go­ries son: Màster-29, Màster-39, Veterà, Elit i Únic

Els hora­ris son:  de 07:45 a 08:45h ins­crip­ci­ons, de 09.00 a 10.00h Entre­na­ments i a partí de les 10.30 resistència.

 

 

Cursa Americana de Calonge Campionat Accema/Fcm dissabte 04 de Novembre 2017

Hora­ris calonge 04.11.2017

Pre ins­crip­cio calonge 2017

El pro­per dis­sabte 04 de Novem­bre con­ti­nuem amb les Cur­ses Ame­ri­ca­nes Accema/Fcm 2017.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Orga­nitza: MC Les Gavarres

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran el dijous a les 24h amb el seu preu habi­tual, a partí del diven­dres el moto-club serà qui podrà accep­tar o no l’inscripció previ càr­rec del 50º/o.

Les Cate­go­ries son: El matí, 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc i Clàs­si­ques i per la tarde, Màster-29, Màster-39, Veterà i Elit.

Els hora­ris son:  Dis­sabte de 08:00 a 13:00h i a la tarda a partí de les 14:00h.