I Cursa Americana Calders, Campionat Accema/Fcm 2017

Programa cursa americana Can Canadell ManresaAquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

I Cursa Ame­ri­cana a Cal­ders el dis­sabte 14 d’Octubre Cam­pi­o­nat Accema/Fcm.

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran el dijous a les 24h amb el seu preu habi­tual, a partí del diven­dres el moto-club serà qui podrà accep­tar o no l’inscripció previ càr­rec del 50º/o.

Cal esta asso­ciat a Accema i haver tra­mi­tat la quota per  la web de accema.cat  i pagat el dijous abans de la com­pe­ti­ció. El mateix dia no es poden pagar les quo­tes anu­als. El pilot que no sigui soci pagara 10€ +

El pilot que vul­gui tra­mi­tar la lli­cen­cia per un dia, la te que tra­mi­tar a tra­ves de la web de accema.cat i haver-la pagat a bans del dijous de la mateixa set­mana de la cursa. El preu de la lli­cen­cia de un dia es de 30€.

Les Cate­go­ries son: El matí, 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc i Clàs­si­ques i per la tarde, Màster-29, Màster-39, Veterà i Elit.

Els hora­ris son:  Dis­sabte de 08:00 a 14:00h i a la tarda a partí de les 13:00h.inscripcions

Calendari de Curses pendents Campionat Accema/Fcm 2017

Les cur­ses pre­vis­tes per aquests últims tres mesos, amb els can­vis de ubi­ca­ció i data.

14.10.17 : I Cursa Ame­ri­cana Cal­ders “Can Cana­dell” Cate­go­ries: 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc, clàs­si­ques, clàssiques-evo, Màster-29, Màster-39, veterà i Elit.

29.10.17 : 3hores Resis­tèn­cia Breda. Cate­go­ries: Màster-29, Màster-39, Veterà, Elit i únic

04.11.17 : Cursa Ame­ri­cana Calonge. Cate­go­ries: 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc, clàs­si­ques, clàssiques-evo, Màster-29, Màster-39, veterà i Elit.

05.11.17 : 3hores Resis­tèn­cia Seva-Laia Sans. Cate­go­ries: Màster-29, Màster-39, Veterà, Elit i únic.

11.11.17: MX Tona. Cate­go­ries: 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc, clàs­si­ques, clàssiques-evo i pit-bike.

12.11.17: MX Tona. Cate­go­ries: Amics, Màster-29, Màster-39, Veterà-A, Veterà-B i Elit.

18.11.17: Cursa Ame­ri­cana Por­que­res. Cate­go­ries: 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc, clàs­si­ques, clàssiques-evo, Màster-29, Màster-39, veterà i Elit.

19.11.17; 3hores Resis­tèn­cia Les Pla­nes. Categories:Màster-29, Màster-39, Veterà, Elit i únic.

02.12.17. MX AMVi­dre­res. Categories:50-deb, 50cc, 65cc, 85cc, clàs­si­ques, clàssiques-evo i pit-bike.

03.12.17: MX AMVi­dre­res: Cate­go­ries: Amics, Màster-29, Màster-39, Veterà-A, Veterà-B i Elit.

III Cursa Americana Folgueroles campionat Accema/Fcm

Prov Ins­crip­cio Folguerolescartell_17

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

III Cursa Ame­ri­cana de Fol­gue­ro­les aquest dis­sabte 02 de Setem­bre Cam­pi­o­nat Accema/Fcm.

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran el dijous a les 24h amb el seu preu habi­tual, a partí del diven­dres el moto-club serà qui podrà accep­tar o no l’inscripció previ càr­rec del 50º/o.

Cal esta asso­ciat a Accema i haver tra­mi­tat la quota per  la web de accema.cat  i pagat el dijous abans de la com­pe­ti­ció. El mateix dia no es poden pagar les quo­tes anu­als. El pilot que no sigui soci pagara 10€ +

El pilot que vul­gui tra­mi­tar la lli­cen­cia per un dia, la te que tra­mi­tar a tra­ves de la web de accema.cat i haver-la pagat a bans del dijous de la mateixa set­mana de la cursa. El preu de la lli­cen­cia de un dia es de 30€.

Les Cate­go­ries son: El matí, 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc i Clàs­si­ques i per la tarde, Màster-29, Màster-39, Veterà i Elit.

Els hora­ris son:  Dis­sabte de 08:00 a 14:00h i a la tarda a partí de les 15:00h.

 

VIII Cursa Americana de Vilobí d’Onyar campionat Accema/Fcm el dissabte 26 d’Agost del 2017

CARTELL2017Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

La CURSA AMERICANA DE VILOBÍ D’ONYAR, esta regu­lada per ACCEMA/FCM .

ORGANITZADA: Mc Vilobí d’Onyar

CURSA AMERICANA MOTOSDISSABTE

Mati: 50cc Debu­tants, 50cc, 65cc, 85cc, clàs­si­ques i clàssiques-evo

8h-9h Veri­fi­ca­ci­ons Administratives

9h-10h Entre­na­ments

10h Inici de les carreres.

Tarda: Màster-29, Màster-39, vete­rans i elit.

14h — 15h Veri­fi­ca­ci­ons Administratives

15h –16h Entrenaments

Durant tota la car­rera ser­vei de bar, Obse­quis per tots els par­ti­ci­pants, cir­cuit regat i llaurat.

En aca­bar totes les car­re­res s’organitzarà un sopar acom­pa­nyat de musica amb DJs fins les 3 de la nit.

Nota Aquests hora­ris no son defi­ni­tius. Moto Club Vilobí d’Onyar es reserva el dret a modificar-los per el bon fun­ci­o­na­ment de la cursa.

PREMIS:

Tro­feus CURSA AMERICANA MOTOS:

- 3 Tro­feus als 3 pri­mers de cada cate­go­ria. Acom­pa­nyat d’un lot de pro­duc­tes donats per els nos­tres col·laboradors.

LES INSCRIPCIONS S’HAN DE FER PER ANTICIPAT ABANS DEL DIA 24 D’ AGOST A tra­ves de la www.accema.cat o tru­car al telè­fon 633650297. Infor­ma­ció al 667011352

El preu de la ins­crip­ció és de 35€ les cate­go­ries de 50c.c, 65cc la cate­go­ria de 85c.c., Màs­ter, Elit, Vete­rans , clàs­si­ques i clàssiques-evo preu ins­crip­ció és de 45€.

L’assegurança d’ un dia es de 30€ i la quota de soci Accema de un dia es de 10€.

Els pilots que no dis­po­sin de l’assegurança ACCEMA, hau­ran de tra­mi­tar l’assegurança de la prova el mateix dia de la cursa i el preu és de 30€.

Aten­ta­ment Gerard Saus

Cursa Americana Festa Major de Maçanet de la Selva (no puntuable per el campionat accema 2017)

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

CURSA AMERICANA MOTOS
FESTA MAJOR
MAÇANET DE LA SELVA
DISSABTE 12 d’ AGOSTTARDA )

Peu a Baix Motors­port Club Girona orga­nitza al matí SLÀLOM DE COTXES I a la Tarda LA CURSA AMERICANA DE MOTOS DE MAÇANET DE LA SELVA, que es dis­pu­tarà  a la demar­ca­ció giro­nina, el pro­per 12 d’AGOST del 2017.

Pel que fa la CURSA AMERICANA (no pun­tu­a­ble per el cam­pi­o­nat Accema 2017), s’aprofitarà el mateix cir­cuit dels cot­xes amb alguna petita modi­fi­ca­ció del traçat,per tal de dis­pu­tar les dife­rents màne­gues de totes les cate­go­ries par­ti­ci­pants.
Peu a Baix compta amb el suport de l’Ajuntament de MAÇANET DE LA SELVA i l’espai neces­sari per mun­tar la base de la prova,el parc d’assistència i el cir­cuit de la cursa.
Amb totes les acti­vi­tats pre­vis­tes, s’espera  una gran aflu­èn­cia de públic i de mit­jans de comu­ni­ca­ció.
Es una excel•lent opor­tu­ni­tat per donar a conèi­xer la nos­tra vila.

Dins la pro­gra­ma­ció de la FESTA MAJOR de MAÇANET DE LA SELVA, el dis­sabte 12 d’ Agost,
A les 14h, estan pro­gra­ma­des les veri­fi­ca­ci­ons admi­nis­tra­ti­ves, al mateix cir­cuit, zona espor­tiva de les cate­go­ries 50cc,Debutants,50cc,65cc,85cc,Pilots Locals, Clàs­si­ques i Ciclomotors.

La CURSA AMERICANA DE MOTOS, esta regu­lada per ACCEMA/FCM.

Maça­net de la Selva havia estat  esce­nari de mol­tes cur­ses del món del motor..
És una bona opor­tu­ni­tat per recu­pe­rar tot l’esperit d’aventura i de com­pa­nye­risme que sem­pre acom­pa­nya el món de l’automobilisme i moto­ci­clisme i recu­pe­rar la for­mula de pro­mo­ció per excel•lència.
Els Slà­loms i les Cur­ses Ame­ri­ca­nes van néi­xer a Girona com a base per la ini­ci­a­ció a l’esport de l’automobilisme i moto­ci­clisme. Són cur­ses popu­lars, d’on han sor­tit els millors pilots catalans.

CURSA AMERICANA MOTOSDISSABTE TARDA

14’30h-15’30h   Veri­fi­ca­ci­ons Admi­nis­tra­ti­ves
16’20h-16’40h   85 cc.
16’40h-17’00h   65 cc.
17’00h-17’20h   50 cc.
17’20h-17’40h   Ciclo­mo­tors
17’40h-18’00h   Locals Open
18’00h-18’15h   Clàs­si­ques
18’15h-18’30h   85 cc.
18’30h-18’45h   65 cc.
18’45h-19’00h   50 cc.
19’00h-19’15h   Ciclo­mo­tors
19’15h-19’30h   Locals Open
19’30h-19’45h   Clàs­si­ques
19’45h-20’00h   85 cc.
20’00h-20’10h   65 cc.
20’10h-20’20h   50 cc.
20’20h-20’30h   Ciclo­mo­tors
20’30h-20’40h   Locals Open
20’40h-21’00h   Clàs­si­ques
21’30h-     Entrega de Premis

Nota Aquests hora­ris no son defi­ni­tius. Peu a Baix es reserva el dret a modificar-los per el bon fun­ci­o­na­ment de la cursa.

PREMIS:
Tro­feus CURSA AMERICANA  MOTOS:

- 3 Tro­feus als 3 pri­mers de la cate­go­ria 50 cc. Debu­tants
– 3 Tro­feus als 3 pri­mers de la cate­go­ria 50 cc.
– 3 Tro­feus als 3 pri­mers de la cate­go­ria 65 cc.
– 3 Tro­feus als 3 pri­mers de la cate­go­ria 85 cc.
– 3 Tro­feus a les 3 pri­me­res Fèmi­nes
– 3 Tro­feus als 3 pri­mers de la cate­go­ria Ciclo­mo­tors
– 3 Tro­feus als 3 pri­mers de la cate­go­ria Pilots Locals
– 3 Tro­feus als 3 pri­mers de la cate­go­ria de Clàssiques

LES INSCRIPCIONS S’HAN DE FER PER ANTICIPAT AVANS DEL DIA 10 D’AGOST  A tra­ves de la www. accema.cat o tru­car al telè­fon 633650297.

El preu de la ins­crip­ció és de 35€ les cate­go­ries de 50cc,65cc i Ciclo­mo­tors i la cate­go­ria de 85cc, Clàs­si­ques i Locals Open, preu ins­crip­ció és de 45€.
L’assegurança d’un dia es de 30€ i la quota de soci Accema de un dia es de 10€.

Els pilots que no dis­po­sin de l’assegurança ACCEMA/FCM, hau­ran de tra­mi­tar el seguro de la prova el mateix dia de la cursa i el preu és de 30€.

Nota Aquests hora­ris no son defi­ni­tius. Peu a Baix es reserva el dret a modificar-los per el bon fun­ci­o­na­ment de la cursa.

II Cursa Americana de Llívia Campionat Accema/Fcm 2017 el dissabte 5 d’Agost

Ins­crip­ci­ons Cursa Ame­ri­cana de Llí­via 05.08.2017

El dis­sabte 05 d’Agost tenim la Cursa Ame­ri­cana de Llí­via Cam­pi­o­nat Accema/Fcm 2017. Organitza:Moto-Club Llívia

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran el dijous a les 24h amb el seu preu habi­tual, a partí del diven­dres el moto-club serà qui podrà accep­tar o no l’inscripció previ càr­rec del 50º/o.

Cal esta asso­ciat a Accema i haver tra­mi­tat la quota per  la web de accema.cat  i pagat el dijous abans de la com­pe­ti­ció. El mateix dia no es poden pagar les quo­tes anu­als. El pilot que no sigui soci pagara 10€ +

El pilot que vul­gui tra­mi­tar la lli­cen­cia per un dia, la te que tra­mi­tar a tra­ves de la web de accema.cat i haver-la pagat a bans del dijous de la mateixa set­mana de la cursa. El preu de la lli­cen­cia de un dia es de 30€.

Les Cate­go­ries son: El matí, 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc i Clàs­si­ques i per la tarde, Màster-29, Màster-39, Veterà i Elit.

Els hora­ris son:  Dis­sabte de 08:00 a 14:00h i a la tarda a partí de les 15:00h.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

IV Cursa Americana Santa Coloma de Farners, dissabte 08 de Juliol

Recor­deu, avui a les 24h s’acaba el plaç per les ins­crip­ci­ons de la cursa ame­ri­cana de Santa Coloma de Far­ners. A partí de avui a les 24 hores el preu de les ins­crip­ci­ons serà de 50 i 60€ +. El moto.club es guarde el dret de accepta o no les ins­crip­ci­ons a partí de les 24h del dijous.

El lloc: davant l’edifici dels bom­bers, car­re­tera de Santa Coloma direc­ció Angles.

Els hora­ris: Nens i Clàs­si­ques de 8:00 a 09:00h veri­fi­ca­ci­ons i les cate­go­ries supe­rior de 14:00 a 15:00h verificacions.

Les cate­go­ries: Matí, 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques i Clàssiques-evo.                   Tarde, Màster-29, Màster-39, Veterà i Elit

 

IV Cursa Americana Santa Coloma de Farners Campionat Accema/Fcm el dissabte 08 de Juliol

CARTELL CURSA 2017 3 copia

El pro­per dis­sabte 08 de Juliol con­ti­nuem amb les Cur­ses Ame­ri­ca­nes Accema/Fcm 2017.

Orga­nitza: Escu­de­ria La Selva

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran el dijous a les 24h amb el seu preu habi­tual, a partí del diven­dres el moto-club serà qui podrà accep­tar o no l’inscripció previ càr­rec del 50º/o.

Les Cate­go­ries son: El matí, 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc i Clàs­si­ques i per la tarde, Màster-29, Màster-39, Veterà i Elit.

Els hora­ris son:  Dis­sabte de 08:00 a 13:00h i a la tarda a partí de les 14:00h.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!