X Cursa Americana de Vilobí d’Onyar el 24 d’Agost del 2019

cartell Vilobi 24.08.2019X Cursa Ame­ri­cana de Vilobí d’Onyar, aquest dis­sabte 24 d’Agost Cam­pi­o­nat Accema 2019.

Molt Molt Impor­tant, Aquest any la Fcm no ha accep­tat cap acord amb Accema, per tan, les lli­cen­cies de la fcm no tenen cober­tura. Les lli­cen­cies per poder par­ti­cipa i pun­tua per el cam­pi­o­nat Accema, son la d’Accema anual 195€ o la de un  dia 15€ , previ pago de la quota d’Accema que es de 35€.   Els pilots amb la lli­cen­cia d’Accema NO tenen que pagar la quota de soci, aquesta es sola­ment per els pilots que NO son d’Accema i que volen pun­tuar al campionat.

Preus ins­crip­ci­ons: Les cate­go­ries de 50 i 65 son de 35€ els pilots d’Accema i 50 per els pilots sense lli­cen­cia. La resta de cate­go­ries es de 45€ els pilots amb lli­cen­cia Accema i 60 els pilots sense llicencia.

Orga­nitza: Moto-Club Vilobí d’Onyar

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa, el mateix dia, tin­drà un incre­ment de 20€

Els hora­ris son:  Dis­sabte al mati de 08:00 a 8:45 hores ins­crip­ci­ons de nens i Clàs­si­ques i a partí de les 14.30 ins­crip­ci­ons cate­go­ries superior.

Les Cate­go­ries son: 50-deb (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any, amb roda petita o que durant la tem­po­rada pas­sada no hagués fet cap pòdium.) 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques, Clàssiques-evo i tot seguit les cate­go­ries de MX-Sub18 (aquesta cate­go­ria es a partí de 125cc i fins els 18anys i que par­ti­ci­pin als cam­pi­o­nats de Cata­lu­nya, Espa­nya i Inter), MX-Pro ( pilots que par­ti­ci­pin als cam­pi­o­nats de Cata­lu­nya, Espa­nya o Inter, MX-Amateur,( pilots amb lli­cen­cia Accema, par­ti­ci­pants als cam­pi­o­nats soci­als i Femi­nes),  MX-3, MX-4MX-5.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI), envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Cursa Americana de La Bisbal Campionat Accema 2019 el dissabte 17 d’Agost

CURSA AMERICANA - FM2019

El pro­per 17 d’Agost es dura a terme la Cursa Ame­ri­cana de La Bis­bal de l’Empordà.

Molt Molt Impor­tant, Aquest any la Fcm no ha accep­tat cap acord amb Accema, per tan, les lli­cen­cies de la fcm no tenen cober­tura. Les lli­cen­cies per poder par­ti­cipa i pun­tua per el cam­pi­o­nat Accema, son la d’Accema anual 195€ o la de un  dia 15€.   Els pilots amb la lli­cen­cia d’Accema NO tenen que pagar la quota de soci, aquesta es sola­ment per els pilots que NO son d’Accema i que volen pun­tuar al campionat.

Preus ins­crip­ci­ons: Les cate­go­ries de 50 i 65 son de 35€ els pilots d’Accema i 50 per els pilots sense lli­cen­cia. La resta de cate­go­ries es de 45€ els pilots amb lli­cen­cia Accema i 60 els pilots sense llicencia.

Orga­nitza: Escu­de­ria Cop de Gas.

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa, el mateix dia, tin­drà un incre­ment de 20€

Els hora­ris son:  Dis­sabte al mati de 08:00 a 8:45 hores ins­crip­ci­ons de nens i Clàs­si­ques i a partí de les 15.00 ins­crip­ci­ons cate­go­ries superior.

Les Cate­go­ries son: 50-deb (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any, amb roda petita o que durant la tem­po­rada pas­sada no hagués fet cap pòdium.) 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques, Clàssiques-evo i tot seguit les cate­go­ries de MX-Sub18 (aquesta cate­go­ria es a partí de 125cc i fins els 18anys i que par­ti­ci­pin als cam­pi­o­nats de Cata­lu­nya, Espa­nya i Inter), MX-Pro ( pilots que par­ti­ci­pin als cam­pi­o­nats de Cata­lu­nya, Espa­nya o Inter, MX-Amateur,( pilots amb lli­cen­cia Accema, par­ti­ci­pants als cam­pi­o­nats soci­als i Femi­nes),  MX-3, MX-4MX-5.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI), envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Cursa Festa Major de Maçanet de la Selva (NO PUNTUABLE PER CAP CAMPIONAT)

Peu a Baix Motors­port Club Girona Asso­ci­a­ció de fes­tes i cul­tura CABRAPOMA de Maça­net de la Selva orga­nitza dins la pro­gra­ma­ció de la FESTA MAJOR DE MAÇANET DE LA SELVA , el Pro­per 10 d’AGOST del 2019 exhi­bi­ció de COTXES de RALLI, KART CROSS i BUGGYS durant el mati de 9h a 13h I a la Tarda CURSA AMERICANA DE MOTOS i QUADS DE MAÇANET DE LA SELVA

CAL FER LA RESERVA ins­crip­ció PER ANTICIPAT avans d’EL DIA 10 d’AGOST  tru­can al telè­fon 630.983 780. Joan

Cartell maçanet Peu a Baix

Classificacio Cursa Americana de Vidreres 13.09.2019

Abans de tot ens volem dis­culpa per tots els pro­ble­mes que varem patir tots ple­gats i agraí la vos­tre pas­si­en­cia que vareu tenir amb nos­al­tres. Mol­tes grà­cies per tot.

Classi ame­ri­cana vidre­res 50,65,85cc

Cursa1

Cursa2 cursa Ame­ri­cana Vidre­res Clas­si­ques 13.07.19

Final cursa ame­ri­cana clas­si­ques vidre­res 13.07.19

Clas­si­fi­ca­cio amei­cana de grans a Vidre­res 13.09 2019

Pre-inscripcio Americana de Vidreres

Ins­crip­ci­ons Cursa Ame­ri­cana de Vidre­res  13.07.19
50debutant
Dors. Cognoms i nom
1 5 Samsó Lopez, Biel 50-deb
2 2 Abe­lla Sen­tias, Tomas 50cc
3 3 Arcega Mas­mi­quel, Aleix 50cc
4 4 Tor­res, Mateo 50-deb
5 7 Abe­lla Sen­tias, Esteve 50cc
6 8 Sabate Llorca, Marc 50-deb
7 14 Bat­lles Bonet, Pol 50-deb
8 17 Del­gado Navar­rete, Samuel 50cc
9 24 Cabrera Pi, Mario 50cc
10 25 Soler Cas­sany, Grau 50cc
11 46 Soto Fer­ran­diz, Jaime 50cc
12 47 Badi­e­lla Velasco, Pepe 50-deb
13 51 Gómez Oli­ver, Roc (Quota) 50-deb
14 61 Tei­xi­dor Fer­rer, Diu 50-deb
15 71 Mar­ti­nez Cres­pi­llo, Jan 50-deb
16 72 Fer­nan­dez, Joan 50-deb
17 72 Jose Cuenca, Eleu(Quota) 50-deb
18 84 Ser­rano Rodri­guez, Raul 50-deb
19 94 Vilar­nau Sillero, Jordi 50cc
20 94 Cer­reto, Valentino 50cc
21 110 Blanc­hez, Soan 50-deb
22 122 Riera Majó, Bosco 50cc
23 131 Per­li­nes Cua­drado, Joel 50-deb
24 222 Este­vez Flo, Aleix 50cc
25 313 Asen­sio Clau­sell, Joel 50cc
65cc
Dors. Cognoms i nom
1 5 Sabate Arcas, Pau 65cc
2 5 Marcé Font, Albert (Quota) 65cc
3 25 Viñas, Ylenzo 65cc
4 41 Flo Solà, Eloi 65cc
5 46 Tour­sel, Tom 65cc
6 78 Germán Jordán, Dídac (Quota) 65cc
7 79 Arti­gas Mun­tada, Arnau 65cc
8 96 Cho­gri Gomez, Unai 65cc
9 99 Mar­ti­nez Gon­za­lez, Jaume 65cc
10 100 Ser­ran, Theo 65cc
11 115 Cer­reto, Donatella 65cc
12 117 Romano Galli­poli, Alonso 65cc
85cc
Dors. Cognoms i nom
1 1 Nico­las Bleisa, Pol 85cc
2 2 Macià Redondo, Ingrid (Fem) 85cc
3 14 Molas Roca, Aniol 85cc
4 15 Peix Mayne, Gerard 85cc
5 17 Vidal Cateura, Joel 85cc
6 22 Galera Oliva, Jordi 85cc
7 41 Guer­rero Ale­many, Pol 85cc
8 45 San­ta­ma­ria Mineo, Nahuel 85cc
9 56 Sola Cor­tes, Pep 85cc
10 64 Puig Alva­rez, Xavier 85cc
11 71 Ruz Boa­de­lla, Marti 85cc
12 105 Arumi Ter­ra­de­llas, Dalmau 85cc
13 119 Fabre, Bas­tian 85cc
14 228 Gar­cia Plassa, Manel 85cc
15 713 Cua­drado Lara, Dani 85cc
Clàssiques/Clàssiques-evo/80
Dors. Cognoms i nom
1 3 Mas Mares, Gerard (Quota) Class-evo
2 6 Coll Porta, Sergi Class-80
3 8 Soler Esparbe, Lluis Clas­si­que
4 21 Mai­llo, Clau­dio Jesus Class-evo
5 23 Casas Nua­lart, Jordi (Quota) Class-80
6 34 Igle­sias Molero, Pablo Class-evo
7 37 Déu Bell-lloch, Albert Class-evo
8 50 Puig Campà, Jordi Clas­si­que
9 65 Coma Sal­vans, Ricard Clas­si­que
10 66 Figuls Canal, Albert Class-80
11 67 Blanco Case­llas, Joan Clas­si­que
12 78 Ros­si­nyol Cor­tes, Josep Clàs­si­que
13 87 sergi ante­quera Class-evo
14 99 Coll Blanco, Pol Class-80
15 111 Pujol Creus, Josep Class-80
16 875 Tour­sel, Clement Class-evo
MX-Sub18/MX-Pro
Dors. Cognoms i nom
1 16 Cañas Apa­ri­cio, Ger­va­sio (Quota) MX-Pro
2 2 Mar­ti­nez Leon, Marc MX-Pro
3 8 Sen­te­lles Piñés, Alex MX-Pro
4 9 Mar­ti­nez Sanc­hez, Marc (Quota) MX-Sub18
5 21 Geli Quin­tana, Pau MX-Sub18
6 43 Gil Sala, Xavier MX-Sub18
7 47 Piris Gon­za­lez, Josep MX-Pro
8 71 Mar­ti­nez Cor­ba­lan, David MX-Pro
9 77 Arjo­ni­lla Viñas, Albert MX-Pro
10 84 Laboure, Julien MX-Pro
11 372 Sala Tar­rida, Dani MX-Sub18
MX-Amateur/ MX Feminas
Dors. Cognoms i nom
1 5 Estepa Ber­na­beu, Mario (Quota) Ama­teur
2 3 Riu Mas, Joan Ama­teur
3 6 Argudo Giro­nes, Ferran Ama­teur
4 8 Mar­ti­nez Latorre, Gerard Ama­teur
5 9 Bufill Des­vert, Jordi Ama­teur
6 13 Rodri­guez Plana, Fer­ran (Quota) Ama­teur
7 18 Abe­lla Coret, Geor­gina (Quota) Fem.
8 20 Dunjó de la Cruz, Pau Ama­teur
9 25 Marin Far­re­res, Blas Ama­teur
10 34 Pablo Igle­sias Ama­teur
11 43 Marin More­lla, Carlos Ama­teur
12 51 Mon­tala Melero, Toni Ama­teur
15 55 Casa­no­vas Costa, Arcadi Ama­teur
16 58 Caba­llero Bau­tista, Cris­tian (Quota) Ama­teur
17 99 Font Mas, Gerard Ama­teur
18 106 Puer­tas Mam­pel, Victor Ama­teur
19 118 Soto Fer­ran­diz, Ari­adna(Quota) Fem.
20 147 Tereso Puig, Marc Ama­teur
21 527 Sague Pla­nas, Albert Ama­teur
MX3, MX4MX5
Dors. Cognoms i nom
1 19 Canals Gar­cia, Joaquim MX-3
2 1 Fer­nan­dez Gar­cia, Cesar MX-3
3 4 Sague Mach, Jordi MX-5
4 20 Ven­tura Sala­bert, Xavier (soci) MX-4
5 21 Mai­llo, Clau­dio Jesus MX-4
6 22 Cal­vet Gar­cia, Marc MX-3
7 22 Fer­nan­dez Pimas, Moises MX-4
8 23 Gali Her­na­dez, Jorge Mx-3
9 25 Sim­mer, Fabian MX-3
10 44 Dur­bau Pala­folls, Jordi MX-5
11 53 Roig Var­gas, Marti MX-4
12 64 Camps Serra, Salvador MX-5
13 77 Nua­lart Capar­ros, Jordi MX-3
14 101 Cudiñach Gal­ce­ran, Josep Mª MX-3
15 534 Pla­nas­de­munt Regas, Baltasar MX-5
16 919 Coll Pla­nas, Eloi MX-3