Cursa Americana de Vidreres campionat Accema 2019 el dissabte 13 de Juliol ( esta en el lloc de la cursa de Porqueres)

NOTA MOLT IMPORTANT: La cursa Ame­ri­cana de Por­que­res es passa a Vidreres.

CURSA AMERICANA'19El dis­sabte 13 de Juliol es dura a terme la Cursa Ame­ri­cana de Vidre­res (recor­deu, ocupa el lloc de la cursa de Porqueres)

Molt Molt Impor­tant, Aquest any la Fcm no ha accep­tat cap acord amb Accema, per tan, les lli­cen­cies de la fcm no tenen cober­tura. Les lli­cen­cies per poder par­ti­cipa i pun­tua per el cam­pi­o­nat Accema, son la d’Accema anual 195€ o la de un  dia 15€ , previ pago de la quota d’Accema que es de 35€.   Els pilots amb la lli­cen­cia d’Accema NO tenen que pagar la quota de soci, aquesta es sola­ment per els pilots que NO son d’Accema i que volen pun­tuar al campionat.

Preus ins­crip­ci­ons: Les cate­go­ries de 50 i 65 son de 35€ els pilots d’Accema i 50 per els pilots sense lli­cen­cia. La resta de cate­go­ries es de 45€ els pilots amb lli­cen­cia Accema i 60 els pilots sense llicencia.

Orga­nitza: Club espor­tiu Amics de la Moto de Vidreres.

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa, el mateix dia, tin­drà un incre­ment de 20€

Els hora­ris son:  Dis­sabte al mati de 08:00 a 8:45 hores ins­crip­ci­ons de nens i Clàs­si­ques i a partí de les 15.30 ins­crip­ci­ons cate­go­ries superior.

Les Cate­go­ries son: 50-deb (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any, amb roda petita o que durant la tem­po­rada pas­sada no hagués fet cap pòdium.) 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques, Clàssiques-evo, Clàssiques-80 i tot seguit les cate­go­ries de MX-Sub18 (aquesta cate­go­ria es a partí de 125cc i fins els 18anys i que par­ti­ci­pin als cam­pi­o­nats de Cata­lu­nya, Espa­nya i Inter), MX-Pro ( pilots que par­ti­ci­pin als cam­pi­o­nats de Cata­lu­nya, Espa­nya o Inter, MX-Amateur,( pilots amb lli­cen­cia Accema, par­ti­ci­pants als cam­pi­o­nats soci­als i Femi­nes),  MX-3, MX-4MX-5.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI), envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

MX Avià nens i clàssiques 25.05.2019 Campionat Accema

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

El pro­per Dis­sabte 25 de Maig per la tarde, es durà a terme el Moto­cròs del Cam­pi­o­nat Accema 2019 al cir­cuit de MX de Avià per les cate­go­ries de Nens i Clàssiques.

Els hora­ris:  de 13,15 a 14.15h veri­fi­ca­ci­ons i tot seguit entre­na­ments i curses

Molt Impor­tant.

Aquest any la Fcm no dona cober­tura a les seves lli­cen­cies per poder par­ti­cipa al cam­pi­o­nat Accema.

Les lli­cen­cies per poder par­ti­cipa i pun­tua per el cam­pi­o­nat Accema, son la d’Accema anual 195€, o la de un  dia 15€ , previ pago de la quota d’Accema que es de 35€. Tan la lli­cen­cia Accema com la quota Accema es tenen que haver pagat el diven­dres abans de la cursa. El n. de compte es La Caixa ES08 21000659560100893433. A la pri­mera cursa, cal porta el com­pro­vant del paga­ment de la quota. Els pilots amb la lli­cen­cia d’Accema NO tenen que pagar la quota de soci, aquesta es sola­ment per els pilots que NO son d’Accema.


Preus ins­crip­ci­ons: son de 35€ (50 i 65cc) els pilots amb lli­cen­cia Accema i 50 els pilots que no tin­guin la lli­cen­cia Accema. La resta de cate­go­ries son 45€ els pilots amb lli­cen­cia Accema i 60€ els pilots que no tin­guin la lli­cen­cia Accema.

Orga­nitza: Moto-club Foc i Fuegu

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa, el mateix dia, tin­drà un incre­ment de 20€

Les Cate­go­ries son: 50-deb (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any, amb roda petita o que durant la tem­po­rada pas­sada no hagués fet cap pòdium.) 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques, Clàssiques-evo i Clàssiques-80.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.