XXVIII Motocròs de Vidreres Campionat Accema i Inter 2019, el dissabte categ nens i Clàssiques i el diumenge catg. grans i clàssiques-evo

Cartell MX XXVIIIEl pro­per dis­sabte 30 de Novem­bre i el diu­menge 01 de desem­bre es dura a terme el XXVIII Moto­cròs del Cam­pi­o­nat Accema i Inter 2019 al cir­cuit MX de Vidreres.

En pri­mer lloc, fer evi­dent del fallo comes al car­tell: la cate­go­ria de MX-Pro, que també es durà a terme en aquesta cursa.

Molt impor­tant: les cate­go­ries de Clàs­si­ques, tot espe­rant que tin­guem una molt bona par­ti­ci­pa­ció, es durant a terme sepa­ra­des, les Clàs­si­ques es durant a terme el dis­sabte i les clàssiques-evo el diumenge.

Molt Molt Impor­tant, Aquest any la Fcm no ha accep­tat cap acord amb Accema, per tan, les lli­cen­cies de la fcm no tenen cober­tura. Les lli­cen­cies per poder par­ti­cipa i pun­tua per el cam­pi­o­nat Accema, son la d’Accema anual 195€ o la de un  dia 15€. La lli­cen­cia Accema es te que haver pagat el diven­dres abans de la cursa. El nu de compte es La Caixa ES08 21000659560100893433. A la pri­mera cursa, cal porta el com­pro­vant del pago.

Preus ins­crip­ci­ons: son de 35€(amb lli­cen­cia accema) els pilots de cate­go­ries 50 i 65cc i 45€(amb lli­cen­cia accema) la resta de cate­go­ries. Els pilots sense lli­cen­cia son: 50€ les cate­go­ries de 50, 65cc i la resta de cate­go­ries 60€.

Orga­nitza: Club espor­tiu Amics de la Moto de Vidreres.

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa, el mateix dia, tin­drà un incre­ment de 20€

Els hora­ris son: Dis­sabte i Diu­menge de 08:00 a 8:45 hores ins­crip­ci­ons, i tot seguit entre­na­ments i carrares.

Hora­ris MX Vidre­res dis­sabte 30.11 i diu­menge 01.12.2019

Les cate­go­ries del dis­sabte son: 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc i Clàssiques.

Les cate­go­ries del diu­menge son:   MX-Sub18 ‚aquesta cate­go­ria es amb moto de mes de 110cc i fins els 18 anys i amb lli­cen­cia Cata­lana, Homo­lo­gada i Inter ( la deno­mi­na­ció de aques­tes lli­cen­cies, nomes ser­veix per esta­blir cate­go­ries pel cam­pi­o­nat Accema),

MX-Pro ( pilots amb lli­cen­cia Cata­lana, Homo­lo­gada o Inter,( la deno­mi­na­ció de aques­tes lli­cen­cies, nomes ser­veix per esta­blir cate­go­ries pel cam­pi­o­nat Accema),

MX-Amateur,( pilots amb lli­cen­cia Accema,  Social  i Femines), (a deno­mi­na­ció de aques­tes lli­cen­cies, nomes ser­veix per esta­blir cate­go­ries pel cam­pi­o­nat Accema)

Clàssiques-evo

MX-3, a partí de 30 anys, MX-4, a partí de 40 anys i MX-5 a partí de 50anys.

 

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

 

ANULADA LA RESISTENCIA DE BREDA del 24 de novembre

Nota infor­ma­tiva del Moto-club de Breda.

Bones                                                                                                                                                                                                                Al final em deci­dit no fer la cursa de resis­tèn­cia del dia 24 per no poder donar garan­tia de tenir prou gent per dur-la a terme amb les con­di­ci­ons que es mereix.

Us volem dema­nar dis­cul­pes per el tres-vals que aixo us pot representar.

 

 

Nova informació Motocròs de Sant Hilari “Els Cortals”

El MC del cir­cuit MX Els Cor­tals de Sant Hilari Sacalm, informa de la data que es dura a terme el moto­cròs que varem haver d’aplaçar.

La data, des­prés de mirar i remi­rar quin dia seria el millor, el final s’ha deci­dit que es durà a terme el dia 08 de desem­bre. Per tant aquesta serà l’última del cam­pi­o­nat de moto­cròs de cate­go­ria grans.

També volem recorda que la penúl­tima cursa de moto­cròs per totes les cate­go­ries es dura a terme l’últim cap de set­mana de Novem­bre al cir­cuit de MX Vidreres.

Mol­tes gra­cies per tot i molt de gas.

 

INFORMACIÓ MX Sant Hilari Sacalm

Degut a la situ­a­ció que tenim de país i la baixa ins­crip­ció, ens veiem obli­gats a pren­dre aquesta decisió.

El Moto-club Sant Hilari i Accema us informe de l’aplaçament del MX que estava pre­vist per aquest diu­menge 20 d’Octubre. El MC està inten­tant bus­car una nova data.

Esteu atens a la web per saber la data definitiva.

Dis­cul­peu les molèsties.

Motocròs de Sant Hilari Sacalm “Els Cortals” Campionat Accema 2019 el proper 20 d’Octubre

Cartell MX Sant Hilari  20.10.2019El pro­per diu­menge 20 d’Octubre es dura a terme el Moto­cròs del Cam­pi­o­nat Accema 2019 al cir­cuit “Els Cor­tals” de Sant Hilari Sacalm.

Molt Molt Impor­tant, Aquest any la Fcm no ha accep­tat cap acord amb Accema, per tan, les lli­cen­cies de la fcm no tenen cober­tura. Les lli­cen­cies per poder par­ti­cipa i pun­tua per el cam­pi­o­nat Accema, son la d’Accema anual 195€ o la de un  dia 15€. La lli­cen­cia Accema es te que haver pagat el diven­dres abans de la cursa. El nu de compte es La Caixa ES08 21000659560100893433. A la pri­mera cursa, cal porta el com­pro­vant del pago.

Preus ins­crip­ci­ons: son de 45€ els pilots amb lli­cen­cia Accema i 60€ els pilots que no tin­guin la lli­cen­cia Accema.

Orga­nitza: MC Sant Hilari

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa, el mateix dia, tin­drà un incre­ment de 20€

Els hora­ris son:  Diu­menge de 07:45 a 8:45 hores ins­crip­ci­ons, i tot seguit entre­na­ments i carrares.

Les Cate­go­ries son:   MX-Sub18 ‚aquesta cate­go­ria es amb moto de mes de 110cc i fins els 18 anys i amb lli­cen­cia Cata­lana, Homo­lo­gada i Inter ( la deno­mi­na­ció de aques­tes lli­cen­cies, nomes ser­veix per esta­blir cate­go­ries pel cam­pi­o­nat Accema),

MX-Pro ( pilots amb lli­cen­cia Cata­lana, Homo­lo­gada o Inter,( la deno­mi­na­ció de aques­tes lli­cen­cies, nomes ser­veix per esta­blir cate­go­ries pel cam­pi­o­nat Accema),

MX-Amateur,( pilots amb lli­cen­cia Accema,  Social  i Femines), (a deno­mi­na­ció de aques­tes lli­cen­cies, nomes ser­veix per esta­blir cate­go­ries pel cam­pi­o­nat Accema)

MX-3, MX-4MX-5.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

II Cursa Americana de Breda Camionat Accema 2019 el dissabte 5 d’Octubre

Cartell Breda americana 2019Aquest pro­per dis­sabte 5 d’Octubre es durà a terme la segona cursa Ame­ri­cana de Breda Cam­pi­o­nat Accema 2019

Molt Molt Impor­tant, Aquest any la Fcm no ha accep­tat cap acord amb Accema, per tan, les lli­cen­cies de la fcm no tenen cober­tura. Les lli­cen­cies per poder  pun­tua per el cam­pi­o­nat Accema, son la d’Accema anual 195€ o la de un  dia 15€ , previ pago de la quota d’Accema que es de 35€.   Els pilots amb la lli­cen­cia d’Accema NO tenen que pagar la quota de soci, aquesta es sola­ment per els pilots que NO son d’Accema i que volen pun­tuar al campionat.

Preus ins­crip­ci­ons: Les cate­go­ries de 50 i 65 son de 35€ els pilots d’Accema, 50€ els pilots amb la lli­cen­cia Fcm. La resta de cate­go­ries es de 45€ els pilots amb lli­cen­cia Accema, 60€ els pilots amb lli­cen­cia Fcm.

Orga­nitza: Accema i Terra del Fang

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa, el mateix dia, tin­drà un incre­ment de 20€

Els hora­ris son:  Dis­sabte al mati de 08:00 a 8:45 hores ins­crip­ci­ons de nens i Clàs­si­ques i a partí de les 14.30 ins­crip­ci­ons cate­go­ries superior.

Les Cate­go­ries son: 50-deb (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any, amb roda petita o que durant la tem­po­rada pas­sada no hagués fet cap pòdium.) 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques, Clàssiques-evo, Clàssiques-80 i tot seguit les cate­go­ries de MX-Sub18 (aquesta cate­go­ria es a partí de 125cc i fins els 18anys i que par­ti­ci­pin als cam­pi­o­nats de Cata­lu­nya, Espa­nya i Inter), MX-Pro ( pilots que par­ti­ci­pin als cam­pi­o­nats de Cata­lu­nya, Espa­nya o Inter, MX-Amateur,( pilots amb lli­cen­cia Accema, par­ti­ci­pants als cam­pi­o­nats soci­als i Femi­nes),  MX-3, MX-4MX-5.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI), envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!