Nova data Sopar Nit Magica de la Moto 24 de Febrer del 2018

    

llis­tat gua­nya­dors campionat 2017

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

El 24 de Febrer entrega de Tro­feus i Diplo­mes i tot seguit Sopar del Cam­pi­o­nat Accema 2017 al Res­tau­rant Gri­ons de Sant Feliu de Buixalleu .

El pro­grama serà el següent:

Entrega de Tro­feus i Diplo­mes del Cam­pi­o­nat a partí de les 18h i tot seguit sopar.

El preu:  El menú serà de 26€ i el infantil 16€

Cal fer la reserva del sopar el mes aviat pos­si­ble. (pla­ces limitades)

Per fer la ins­crip­ció del sopar podeu fer servi el mateix sis­tema que les ins­crip­ci­ons de les curses.

El pago cal fer-lo a la compta La Caixa ES08 21000659560100893433 Saba­dell ES30 00815264320001054614

Menú adult:

Per com­partí a taula, coca de for­ner amb esca­li­vada i anxo­ves de l’Escala, cro­que­tes caso­la­nes, tri­an­gles de truita de pata­tes amb romesco, crui­xent amb cre­mós de for­matge i raïm, pata­tes xips, oli­ves far­ci­des, per­nil ibè­ric amb pa de coca del mos­sèn tor­rada i amb tomàquet.

Prin­ci­pal,  suprem de lluç bra­se­jat amb espàr­recs verds, patata al romaní i oli verge.                                                                                                                       Postres,  pastís

Menú infan­til:

Prin­ci­pal, macar­rons a la bolo­nyesa i esca­lopa amb pata­tes / gelat / refresc i aigua mineral

Espe­rem la vos­tre res­posta el mes aviat possible.

Grà­cies a tots vos­al­tres i feli­ci­tats per la vos­tre posi­ció aconseguida.

Aplaçament del sopar i repartiment de trofeus i diplomes Accema 2018

Degut a totes les acti­vi­tats que estan pre­vis­tes per aquest cap de set­mana i la poca assis­tèn­cia, ens veiem obli­gats a aplaça aquesta festa del repar­ti­ment de pre­mis, que cre­iem que no seria festa si no i poden ser la majo­ria de guar­do­nats, la pas­sem al  dis­sabte 24 de Febrer al mateix lloc i horari.

Per poder-la fer en con­di­ci­ons es neces­sari haver fer la reserve, abans del dia 19.

Dema­nem dis­cul­pes a tots per les molès­ties que haguem pogut causar-vos a tots.

Per­do­neu les molèsties.

 

Nova data Sopar Nit Magica de la Moto

    

llis­tat gua­nya­dors cam­pi­o­nat 2017

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

El 24 de Febrer entrega de Tro­feus i Diplo­mes i tot seguit Sopar del Cam­pi­o­nat Accema 2017 al Res­tau­rant Gri­ons de Sant Feliu de Buixalleu .

El pro­grama serà el següent:

Entrega de Tro­feus i Diplo­mes del Cam­pi­o­nat a partí de les 18h i tot seguit sopar.

El preu:  El menú serà de 26€ i el infan­til 16€

Cal fer la reserva del sopar el mes aviat pos­si­ble. (pla­ces limitades)

Per fer la ins­crip­ció del sopar podeu fer servi el mateix sis­tema que les ins­crip­ci­ons de les curses.

El pago cal fer-lo a la compta La Caixa ES08 21000659560100893433 Saba­dell ES30 00815264320001054614

Menú adult:

Per com­partí a taula, coca de for­ner amb esca­li­vada i anxo­ves de l’Escala, cro­que­tes caso­la­nes, tri­an­gles de truita de pata­tes amb romesco, crui­xent amb cre­mós de for­matge i raïm, pata­tes xips, oli­ves far­ci­des, per­nil ibè­ric amb pa de coca del mos­sèn tor­rada i amb tomàquet.

Prin­ci­pal,  suprem de lluç bra­se­jat amb espàr­recs verds, patata al romaní i oli verge.                                                                                                                       Postres,  pastís

Menú infan­til:

Prin­ci­pal, macar­rons a la bolo­nyesa i esca­lopa amb pata­tes / gelat / refresc i aigua mineral

Espe­rem la vos­tre res­posta el mes aviat possible.

Grà­cies a tots vos­al­tres i feli­ci­tats per la vos­tre posi­ció aconseguida.

Informació Accema 2018

Estem tre­ba­llant per que aquest 2018 sigui molt millor que l’anterior i aixi poder acon­se­guir mes qua­li­tat i quan­ti­tat de curses.

En aquests moments estem aca­bant de tan­car el calen­dari 2018 que podria esta com­post de 8 Cur­ses de Moto­cròs, 12 Cur­ses Ame­ri­ca­nes, 5 Cur­ses de Resis­tèn­cia  Tot aixo es amb el que estem tre­ba­llant, bus­cant nous cir­cuits i moto-clubs.

Refe­rent a les lli­cen­cies, hem llui­tat molt per acon­se­guir que ens man­tin­gues­sin el mateix preu del 2017 i no ha estat pos­si­ble. El que si em acon­se­guit es unes millors cober­tu­res i son aques­tes: aquesta lli­cen­cia cobreix a mes de les cur­ses i entre­na­ments, (sense tenir que abissa abans) entre­na­ments amb bici­cleta, run­ning i tot el que sig­ni­fica posar-se en forma per la prac­tica de aquest esport, 245€.  També em acon­se­guit una lli­cen­cia nomes per entre­na­ments de 160€, una de Trial de 160€ i una per els nens amb cilin­drada fins a 65cc de 160€.

Espe­rem que la pro­pera set­mana els podem pre­senta el calen­dari ja tancat.

També estem pre­pa­rant la festa del repar­ti­ment de tro­feus i diplo­mes del cam­pi­o­nat Accema 2017. Estem valo­rant de fer-lo el dis­sabte 3 de Febrer. Espe­rem poder infor­mar mes deta­lla­da­ment la pro­pera setmana.

 

 

 

 

XXIV Motocròs de Vidreres, ùltima del Campionat Accema/Fcm 2017 els dies 02 i 03 de desembre

cartell mx vidreres

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Orga­nitza: AM Vidreres

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran el dijous a les 24h amb el seu preu habi­tual, a partí del diven­dres el moto-club serà qui podrà accep­tar o no l’inscripció previ càr­rec del 50º/o.

Les Cate­go­ries son: dis­sabte, 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques i Pit-bike. Diu­menge, Amics, Màster-29, Màster-39, Veterà i Elit.

Els hora­ris son:  de 08:00 a 14:00h.

ENTRENAMENTS CIRCUIT DE VIDRERES

Els res­pon­sa­bles del cir­cuit de Vidre­res, ens infor­men dels dies que esta obert per entre­nar en el cir­cuit de Moto­cròs durant aques­tes tres set­ma­nes que es durant a terme la última cursa del cam­pi­o­nat Accema de Moto­cròs, el dis­sabte dia 02, nens, clàs­si­ques i pit-Bike,  el diu­menge dia 03 cate­go­ries supe­rior, i el dia 10 últim Moto­cròs de La Lliga de la Fcm.

Dime­cres 22 i Diven­dres 24 esta obert per entre­nar de 13 a 18h

Diu­menge 26 com ja es habi­tual de 09 a 14h

Dime­cres 29 de 10 a 18h.

La següent set­mana els dies 06 i 08 obert de 09 a 14h

Dis­sabte 09, obert el matí de 09 a 14h per entreno de nens.

3h Resisténcia Les Planes Campionat Accema/Fcm 2017 Diumenge 19 de Novembre

poster les planes

https://maps.google.com/?q=42.064022,2.539889

El pro­per diu­menge 19 Novem­bre última Resis­tèn­cia del Cam­pi­o­nat Accema/Fcm 2017.

Orga­nitza: MC Gas a la Burra

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran el dijous a les 24h amb el seu preu habi­tual, a partí del diven­dres el moto-club serà qui podrà accep­tar o no l’inscripció previ càr­rec del 50º/o.

Les Cate­go­ries son: Màster-29, Màster-39, Veterà, Elit i Únic

Els hora­ris son:  de 08:00 a 08:45h ins­crip­ci­ons, de 09.00 a 10.00h Entre­na­ments i a partí de les 10.30 resistència.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!