Llicencies Accema 2019

Aquest any el preu de la lli­cen­cia d’Accema es de 195€ . Cobreix totes les acti­vi­tats d’Accema, entre­na­ments a tots els cir­cuits de l’estat, i sor­ti­des de enduro i trial per la mun­ta­nya. La lli­cen­cia de un dia per com­pe­tir es de 30€.

Res­pecta a la quota de la FCM, estem espe­rant poder tan­car l’acord amb ells.De seguit que en tin­guem noti­cies us la pas­sa­rem. El pro­blema de com­pa­ti­bi­li­tat amb la FCM no te res a veure amb l’assegurança de la lli­cen­cia, es amb el rco de les com­pe­ti­ci­ons, espe­rem poder solu­ci­o­nar el tema el mes aviat possible.

Alguns con­sells per l’associat:

Cal porta sem­pre la lli­cen­cia física, per dur a terme tan­des d’entrenaments o competicions.

En cas d’accident, cal porta la lli­cen­cia, tru­car al tel de urgèn­cies per saber els cen­tres con­cer­tats mes prò­xims i tru­car els res­pon­sa­bles el mes aviat pos­si­ble. Mútua Gene­ral de Cata­lu­nya 24h 619818737 —  Accema 633650297 –  937235868.

Dar­rera de la lli­cen­cia podeu tro­bar el nom de la com­pa­nya on esteu coberts, el numero de Pòlissa i  telè­fons de contacta.

La pre­sen­ta­ció del comu­ni­cat d´accidents implica la PROHIBICIÓ de par­ti­ci­par en qual­se­vol com­pe­ti­ció o entre­na­ment fins a rebre l´ALTA MÈDICA ESPORTIVA.

COBERTURES I CENTRES CONCERTATS MGC 245170–06/P2022

Garan­ties assegurades

Des­pe­ses de cura­ció 18 mesos, sem­pre en cen­tres con­cer­tats .….….….….. ILIMITADA

Inva­li­desa  per acci­dent .….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 12.000,00€

Defun­ció per acci­dent .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 6.000,00€

Tras­llat del lloc del acci­dent al cen­tre sani­tari mes pro­per .….….….….….….   Inclòs

RECORDEU DE TRUCAR A LA COMPANYA PER DEMANAR EL CENTRE CONCERTAT MES PROPER.

Calendari “provisional” del campionat Accema 2019

Aquest calen­dari, durant dos set­ma­nes, i poden haver can­vis en les dates i/o lloc.

En breu podreu con­sul­tar el regla­ment de aquest campionat.

Cam­pi­o­nat Pro­vi­si­o­nal Accema  2019
17.03.2019 Ame­ri­cana Borrassa La Penya
24.03.2019 MX Grans a Vidreres AM Vidre­res
31.03.2019 MX nens i Clas­si­ques Vidreres AM Vidre­res
27.04.2019 Ame­ri­cana Roda de Ter Totes les categories AM Vidre­res
01.05.2019 3h resis­ten­cia Roda de Ter AM Vidre­res
05.05.2019 MX nens i Clas­si­ques Tona M C Tona
12.05.2019 MX grans Tona MC Tona
25.05.2019 MX Nens i Clas­si­ques Avia MC Avia
02.06.2019 MX Grans Sant Hilari MC Sant Hilari
08.06.2019 Ame­ri­cana Santa Coloma de Farners Escu­de­ria La Selva
13.07.2019 Ame­ri­cana Porqueres MC Por­que­res
17.08.2019 Ame­ri­cana La Bisbal Escu­de­rias Cop de Gas
24.08.2019 Ame­ri­cana Vilobi d’Onyar MC Vilobí
31.08.2019 Ros­to­llada Avia MC Avia
14.09.2019 Ame­ri­cana Folgueroles AM Vidre­res
29.09.2019 3h Resis­ten­cia Vidreres AM Vidre­res
05.10.2019 Ame­ri­cana de Breda Terra del Fang
02.11.2019 Ame­ri­cana La Vall d’en Bas MC Olot
24.11.2019 3h resis­ten­cia Breda Terra del Fang
21.04.2019 MX Nens i Clas­si­ques El Canadell MC Man­ressa
Pos­si­bles com­pe­ti­ci­ons — estan per deter­mina data i lloc
…………….. 3H resis­ten­cia La Bisbal
…………….. 3h resis­ten­cia Seva
…………….. 3h resis­ten­cia Les Planes
…………….. Ame­ri­cana Llivia
…………….. MX Vall­gor­guina Grans i Nens
…………….. MX nens Santa Coloma de Farners MC 2000
…………….. MX Grans Santa Coloma de Farners MC 2000
…………….. MX Grans i Nens
…………….. MX Grans i Nens
…………….. Resis­ten­cia o Americana Ter Motor Club

Guanyadors Campionat Accema 2018

Resultat d'imatges de fotos podiom

Guar­do­nats Cursa Ame­ri­cana 2018

Guar­do­nats MX 2018

Guar­do­nats Cam­pi­o­nat Accema Resis­ten­cia 2018

Pel que far refe­ren­cia a les Cate­go­ries de Màster-29 i Elit de Resis­tèn­cia, es donen per deser­tes per falta de una par­ti­ci­pa­ció homo­lo­ga­ble com a campionat.

                VIII FESTA CAMPIONAT ACCEMA 2018

El dis­sabte 22 de Desem­bre a les 09:30h pri­mera con­vo­ca­tò­ria i a partí de les 10:00h, es durà a terme el lliu­re­ment de Diplo­mes i Tro­feus del Cam­pi­o­nat Accema 2018, al Pave­lló Muni­ci­pal de Vidreres.

Us dema­nem que envieu un whap o tru­queu al tel 633650297 per comu­ni­car els assis­tents, ja que us volem obse­quia amb un pica pica.

Ja només ens queda donar-vos les grà­cies anti­ci­pa­des i esperar-vos a tots per poder fer una petita festa i poder gau­dir dels guanyadors.

Us hi espe­rem a tots

III 3hores Resistència Breda, Última resistencia del Campionat Accema 2018

foto de TERRA DEL FANG  BREDA.

Aquest diu­menge  16 de Novem­bre es duran  a terme les 3hores Resis­tèn­cia que varen ser apla­çada el 18 de Novem­bre a la loca­li­tat de Breda.

Orga­nitza: Club espor­tiu Accema i Terra del Fang

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte aques­tes reco­ma­na­ci­ons:  Les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran  el dijous a les 24h.  Es par­ti­ci­para amb un sol trans­pon­der per equip i per aixo cal tenir el suport a les dos motos. Si no teniu el suport de la fcm, cal feru saber quant feu la vos­tre preins­crip­ció. Cal porta els núme­ros de les pla­ques ben fets o mate­rial per fer-lo al moment. Si no es por­ten els núme­ros de les pla­ques per­fec­ta­ment clars i con­tras­tats no es podrà accedí a pista.

Les Cate­go­ries de la Resis­tèn­cia son: Màster-29, Màster-39, Veterà, Elit i Únic.

Els hora­ris son:  de 08:00 a 08:45h ins­crip­ci­ons, tot seguit entre­na­ments i la cursa.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Informació Festa Campionat Accema 2018 i llistat guardonats Campionat

                        VIII FESTA CAMPIONAT ACCEMA 2018

El dis­sabte 22 de Desem­bre a les 09:30h pri­mera con­vo­ca­tò­ria i a partí de les 10:00h, es durà a terme el lliu­re­ment de Diplo­mes i Tro­feus del Cam­pi­o­nat Accema 2018, al Pave­lló Muni­ci­pal de Vidreres.

Tenim un total de 30 pòdiums, 96 pilots que puja­ran a reco­llir tro­feu i diploma.

Us dema­nem que envieu un whap o tru­queu al tel 633650297 per comu­ni­car els assis­tents, ja que us volem obse­quia amb un pica pica.

Ja només ens queda donar-vos les grà­cies anti­ci­pa­des i esperar-vos a tots per poder fer una petita festa i poder gau­dir dels guanyadors.

Us hi espe­rem a tots

Aquí podeu veure els guardonats:

Guar­do­nats Cursa Ame­ri­cana i MX nens i clas­si­ques 2018