Guanyadors Campionat Accema 2018

Resultat d'imatges de fotos podiom

Guar­do­nats Cursa Ame­ri­cana 2018

Guar­do­nats MX 2018

Guar­do­nats Cam­pi­o­nat Accema Resis­ten­cia 2018

Pel que far refe­ren­cia a les Cate­go­ries de Màster-29 i Elit de Resis­tèn­cia, es donen per deser­tes per falta de una par­ti­ci­pa­ció homo­lo­ga­ble com a campionat.

                VIII FESTA CAMPIONAT ACCEMA 2018

El dis­sabte 22 de Desem­bre a les 09:30h pri­mera con­vo­ca­tò­ria i a partí de les 10:00h, es durà a terme el lliu­re­ment de Diplo­mes i Tro­feus del Cam­pi­o­nat Accema 2018, al Pave­lló Muni­ci­pal de Vidreres.

Us dema­nem que envieu un whap o tru­queu al tel 633650297 per comu­ni­car els assis­tents, ja que us volem obse­quia amb un pica pica.

Ja només ens queda donar-vos les grà­cies anti­ci­pa­des i esperar-vos a tots per poder fer una petita festa i poder gau­dir dels guanyadors.

Us hi espe­rem a tots

III 3hores Resistència Breda, Última resistencia del Campionat Accema 2018

foto de TERRA DEL FANG  BREDA.

Aquest diu­menge  16 de Novem­bre es duran  a terme les 3hores Resis­tèn­cia que varen ser apla­çada el 18 de Novem­bre a la loca­li­tat de Breda.

Orga­nitza: Club espor­tiu Accema i Terra del Fang

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte aques­tes reco­ma­na­ci­ons:  Les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran  el dijous a les 24h.  Es par­ti­ci­para amb un sol trans­pon­der per equip i per aixo cal tenir el suport a les dos motos. Si no teniu el suport de la fcm, cal feru saber quant feu la vos­tre preins­crip­ció. Cal porta els núme­ros de les pla­ques ben fets o mate­rial per fer-lo al moment. Si no es por­ten els núme­ros de les pla­ques per­fec­ta­ment clars i con­tras­tats no es podrà accedí a pista.

Les Cate­go­ries de la Resis­tèn­cia son: Màster-29, Màster-39, Veterà, Elit i Únic.

Els hora­ris son:  de 08:00 a 08:45h ins­crip­ci­ons, tot seguit entre­na­ments i la cursa.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Informació Festa Campionat Accema 2018 i llistat guardonats Campionat

                        VIII FESTA CAMPIONAT ACCEMA 2018

El dis­sabte 22 de Desem­bre a les 09:30h pri­mera con­vo­ca­tò­ria i a partí de les 10:00h, es durà a terme el lliu­re­ment de Diplo­mes i Tro­feus del Cam­pi­o­nat Accema 2018, al Pave­lló Muni­ci­pal de Vidreres.

Tenim un total de 30 pòdiums, 96 pilots que puja­ran a reco­llir tro­feu i diploma.

Us dema­nem que envieu un whap o tru­queu al tel 633650297 per comu­ni­car els assis­tents, ja que us volem obse­quia amb un pica pica.

Ja només ens queda donar-vos les grà­cies anti­ci­pa­des i esperar-vos a tots per poder fer una petita festa i poder gau­dir dels guanyadors.

Us hi espe­rem a tots

Aquí podeu veure els guardonats:

Guar­do­nats Cursa Ame­ri­cana i MX nens i clas­si­ques 2018

 

 

 

XXVI Motocròs de Vidreres, Última cursa del campionat MX categoria grans 09.12.2018

XXVI MOTOCRÒS VIDRERES 2018

NOTA INFORMATIVA: El dijous 06 al matí de 09:00 a 13:30 el cir­cuit  estarà obert per entre­nar les cate­go­ries de grans i a partí de 14.00h entre­na­ments per els nens.

El pro­per diu­menge 09 de Desem­bre, el Club Espor­tiu Amics de la Moto de Vidre­res durà a terme l’Últim moto­cròs de grans del Cam­pi­o­nat Accema 2018

Orga­nitza: Club Espor­tiu Amics de la Moto de Vidreres.

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Diu­menge  de 08:00 a 08.45h veri­fi­ca­ci­ons i a partí de les 09.00h Entrenaments.

Les Cate­go­ries son: Amics (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia accema i sense pal­ma­res a la fcm.) Màster-29, Màster-39, Veterà i Elit.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina, o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció