Cursa Motocrós MCTona, Campionat Accema 2018 Categoria Grans el Diumenge 21 d’octubre

RETOL18

Aquest diu­menge 21 d’Octubre es durà a terme el Moto­cròs de Grans del cam­pi­o­nat Accema 2018 a Tona “Cir­cuit dels Hos­ta­lets de Balenyà.

Molt Molt Impor­tant, en la Cate­go­ria M-29, NO es pot par­ti­cipa amb una cilin­drada, INFERIOR, a 125cc.

Orga­nitza: MC Tona i Accema

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Diu­menge al mati de 08:00 a 14:00 hores.

Les Cate­go­ries son: Amics(categoria no pun­tu­a­ble per el cam­pi­o­nat final Accema) Master-29(aquesta cate­go­ria es a partí de 125cc), Master-39, Veterà i Elit.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

 

II Cursa Americana El Canadell (penúltima cursa) campionat Accema 2018 el Divendres 12 d’Octubre

americana el canedellAquesta es la penúl­tima Cursa Ame­ri­cana del Cam­pi­o­nat Accema 2018

El MC Man­resa ja esta ulti­mant els últims retocs i revols per que poder gau­dir de una cursa espec­ta­cu­lar, igual que la tem­po­rada passada.

Molt Molt Impor­tant, en la Cate­go­ria M-29, NO es pot par­ti­cipa amb una cilin­drada, INFERIOR, a 125cc. La Cate­go­ria de 50-deb, es sola­ment per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any i amb roda petita. La Cate­go­ria de Clàssiques-80, calen un mínim de 5 pilots per poder fer cate­go­ria podi a les curses.

Orga­nitza: MC Man­resa i Accema

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Diven­dres al mati de 08:00 a 14:00 hores i tot seguit a partí de les 14:00 hores ins­crip­ció cate­go­ries tarde i a par­tir de les 15.00h entrenaments.

Les Cate­go­ries son: 50-deb (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any i amb roda petita) 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques, Clàssiques-evo, Classiques-80 el mati i per la tarde, les  cate­go­ries de Master-29(aquesta cate­go­ria es a partí de 125cc), Master-39, Veterà i Elit.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Motocròs de Tona Campionat Accema 2018 (únics dies per entrenar seran els diumenges 30/Setembre i 14/Octubre de 9 a 14 hores!!!!)

INFORMACIÓ CIRCUIT TONA:

El MC Tona informa dels únics dies de la ober­tura del cir­cuit per poder entre­nar seran els diu­men­ges 30/Setembre i 14/Octubre de 9 a 14 hores!!!!

RETOL18El MC Tona te pre­vist dur a terme el Moto­cròs del cam­pi­o­nat Accema 2018 de nens el diu­menge 7 i les cate­go­ries de grans el diu­menge 21 d’Octubre

Molt Molt Impor­tant, en la Cate­go­ria M-29, NO es pot par­ti­cipa amb una cilin­drada, INFERIOR, a 125cc.

Orga­nitza: MC Tona i Accema

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Diu­menge al mati de 08:00 a 14:00 hores.

Les Cate­go­ries son: diu­menge 7, 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques i Clàssiques-evo. El diu­menge 21, Amics(categoria no pun­tu­a­ble per el cam­pi­o­nat final Accema), M-29(aquesta cate­go­ria es a partí de 125cc), M-39, Veterà-A, Veterà-B i Elit

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Canvis al calendari 2018

Ja podeu con­sulta les rec­ti­fi­ca­ci­ons al calen­dari 2018.

Les com­pe­ti­ci­ons i dates que fal­ten per aca­bar el cam­pi­o­nat 2018 son aquestes:

30.09.2018 MX Vall­gor­guina  — cate­go­ria  Amics, M-29, M-39, Veterà-A, Veterà-B i Elit.

07.10.2018 MX Tona  — cate­go­ria 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc i clàssiques.

12.10.2018 II Ame­ri­cana El Cana­dell  — cate­go­ries 50-deb, 50cc, 65cc, 85cci Clàs­si­ques el mati i M-29, M-39, Veterà i Elit per la tarde

21.10.2018 MX Tona  — cate­go­ria Amics, M-29, M-39, Veterà-A, Veterà-B i Elit.

27.10.2018  MX Cana­dell el dis­sabte es per la tarde a partí de les 13h veri­fi­ca­ci­ons - cate­go­ria Amics, M-29, M-39, Veterà-A, Veterà-B i Elit.

28.10.2018 MX Cana­dell  — cate­go­ria 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc i clàssiques.

01.11.2018 3h Resis­tèn­cia  Seva home­natge Laia Sans  — cate­go­ries M-29, M-39, Veterà, Elit, Únic, Local.

04.11.2018  MX Sant Hilari Sacalm — cate­go­ria Amics, M-29, M-39, Veterà-A, Veterà-B i Elit.

10.11.2018  Ame­ri­cana Calonge  — 50-deb, 50cc, 65cc, 85cci Clàs­si­ques el mati i M-29, M-39, Veterà i Elit per la tarde

18.11.2018  3h Resis­tèn­cia  Breda  — cate­go­ries M-29, M-39, Veterà, Elit i Únic.

02.12.2018  MX Vidre­res  — cate­go­ries 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc i clàssiques.

09.12.2018  MX Vidre­res — cate­go­ries Amics, M-29, M-39, Veterà-A, Veterà-B i Elit.

22.12.2018  Per aquesta data, estem pre­pa­rant el repar­ti­ment de diplo­mes i tro­feus 2018.